Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Ubiquity UniFi Controller Software στο Raspberry PiUbiquity UniFi Controller Software on Raspberry Pi

Εισαγωγή

Introduction

Βασικά η ιστορία συνεχίζεται από προηγούμενο άρθρο που βρίσκεται σε αυτό το blog. Για να υπάρξει μια σύνδεση με τα προηγούμενα, θα γίνει μια γενική περιγραφή του προβλήματος. Στη συνέχεια θα δούμε λίγα πράγματα για ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε (το Raspberry Pi) για τη λύση του προβλήματος και θα προχωρήσουμε στον τρόπο που ακολουθήθηκε για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

The story continues from an earlier post posted in the current blog. For clarity and connection to the previously mentioned information, there will be a general description of the problem. Then we will get to know the tool we use in this article (Raspberry Pi) for the solution of the problem and we will present the way we followed to reach our goal.

Επιγραμματικά ακολουθούν:

Briefly:

Το βασικό πρόβλημα

The Problem

Το βασικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει εδώ, είναι το στήσιμο ενός δικτύου ξενοδοχείου. Αυτό, με τη σειρά του, συνεπάγεται όλο το καλό πακέτο του ελέγχου σύνδεσης των πελατών, ποσού διακίνησης δεδομένων κ.λ.π. Αυτό το επιτυγχάνουν επαρκώς και με το παραπάνω τα Access Points της Ubiquity. Η χρήση ενός UniFi Outdoor Access Point λύνει όλα τα προβλήματα δικτύωσης. Το μόνο μειονέκτημα (και αυτό που μας απασχολεί στο παρόν άρθρο) είναι πως θα πρέπει να υπάρχει ένα μηχάνημα που να τρέχει το software της εταιρίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση του δικτύου. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας για PC, θόρυβος από τα ανεμιστηράκια του, απαραίτητη χρήση UPS που να αντέχει σε μεγάλες διακοπές ρεύματος, license του λειτουργικού του συστήματος αν πρόκειται για μηχάνημα που τρέχει Bugindows, συχνές επανεκκινήσεις λόγω των προβλημάρων του αναφερόμενου λειτουργικού κ.λ.π. Ειδικα τα δύο τελευταία προβλήματα (που είναι και τα πιο σημαντικά) λύθηκαν με την εγκατάσταση λειτουργικού Linux και συγκεκριμένα της διανομής openSUSE, όπως φαίνεται και σε άλλο άρθρο του ίδιου blog.

The basic part in question at this point is a network setup for a hotel. This means the whole packet of services for controlling client access, bandwidth limiting per client, data quota etc. For Ubiquity's Access Points this is only part of their capabilities. Usage of a UniFi Outdoor Access Point is the solution for all our networking problems. The only drawback (and what is covered in this article) is the necessity of a computer running the controller software for all the network monitoring and managing, 24 hours a day. And this, in turn, leads to much energy consumption from a PC, noise from its fans, the necessity of UPS usage that is able to keep the system up during long duration power failures, license for its operating system if it runs Bugindows, probably frequently reboots because of this (non) operating system and many more... Especially the two last problems we presented (which are the most important) were solved by installing a Linux distribution; more specifically openSUSE, as presented in a previous article in this blog.

Η λύση των υπολοίπων προβλημάτων διερευνήθηκε περισσότερο για να βρει ο γράφων δουλειά να κάνει (!!! Τι πρωτότυπο :)). Δεν είναι κάτι άλλο από το πασίγνωστο, πλέον στο χώρο των gadgetάκιδων, Raspberry Pi.

The research for solutions to the other problems started just for the author to kill some of his spear time (!!! How rare :)). The research led to, famous in the gadget lovers' cycles, Raspberry Pi.

Raspberry Pi ως server...

Raspberry Pi as a server...

Το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής, όπως ακριβώς κι ένα κινητό. Η διαφορά του είναι πως δεν έχει οθόνη. Τι διαθέτει αυτός ο υπολογιστής (βασικά χαρακτηριστικά):

Raspberry Pi is a small computer, just like a smartphone. Its difference is the lack of a screen. Part of its specifications are presented:

 • Επεξεργαστής: ARM στα 700MHz, με δυνατότητα Overclocking στο 1GHz
 • Processor: ARM running at 700MHz, with Overclocking capability up to 1GHz
 • Μνήμη: 256 MBytes η παλιά έκδοση (Α), 512 MBytes η έκδοση Β
 • Memory: 256 MBytes at the old version (Α), 512 MBytes at its newer version, Β
 • Ethernet: 10/100 Mbit
 • Video out: Δε μας ενδιαφέρει. Server θέλουμε να το κάνουμε, αλλά ως άχρηστη πληροφορία της ημέρας διαθέτει έξοδο HDMI και TVWe don't care. We want to use it as a server, but as useless information of the day it has HDMI and Composite Video outputs
 • USB: 2 πόρτεςports
 • Boot: από κάρτα μνήμηςfrom an SD Card
 • Τροφοδοσία: 5V με μικρή κατανάλωση ρεύματος (μέγιστη στα 700mA στην έκδοση Β)
 • Power: 5V having small power consumption (maximum 700mA on version Β)

Αυτά τα χαρακτηριστικά το κάνουν ιδανικό για χρήση ως server. Δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα να μπορέσει να τροφοδοτηθεί, αργότερα, από ένα σύστημα UPS που να παράγει τα 5V που χρειάζονται απ' ευθείας από τη μπαταρία του. Κατά συνέπεια μια διακοπή της ΔΕΗ για... πολλές ώρες δεν θα το ενοχλήσει :)

These specifications make this thing ideal for making a server. They also give it the ability to be, later, powered by a small UPS system that supplies 5V DC straight from a battery, without the need of inverters and 220V AC. So, a power failure because of the power company for... looong duration won't bother the system :)

Άλλο ένα καλό του εν λόγω gadget είναι πως πάρα πολλές διανομές Linux έχουν στηθεί για το Raspberry Pi· ακόμα και FreeBSD μπορούμε να βρούμε (αν και κανονικά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση!). Μιας και την τελευταία φορά που έστησα το σύστημα του UniFi Controller ήταν επάνω σε openSUSE, δοκίμασα την εν λόγω διανομή και στο Raspberry Pi. Τα αποτελέσματα ήταν θαυμάσια. Το μόνο περίεργο ήταν η εγκατάσταση της Java, αλλά δεν ήταν κάτι που να αξίζει αναφοράς.

Another plus of this gadget is that there are so many Linux distributions running on Raspberry Pi right now; you can even find FreeBSD (though this should not impress us!). Since my last time I set up UniFi Controller was in an openSUSE Linux, I also tried it in Raspberry Pi. The results were marvellous. The only weird thing was the Java installation, but nothing worth mentioning here.

Κάτι που με "έτρωγε" ήταν πως αν κάποιος πάρει ένα Raspberry Pi και θελήσει να ασχοληθεί με τη χρήση του σε δίκτυο, όπως και αυτό που ήταν το έναυσμα για αυτή την ιστορία, τότε αμφιβάλλω αν θα ασχοληθεί με το να βάλει openSUSE· σίγουρα θα ασχοληθεί με το "έτοιμο" Raspbian που είναι βασισμένο επάνω στη διανομή Debian. Οπότε, για να μπορέσω να συμβάλλω και σε αυτό τον τομέα θα έπρεπε να δοκιμάσω αυτή τη διανομή για τις "ταρζανιές".

Something that really made me worried was that if someone gets a Raspberry Pi and wants to use it like what described in this article then I doubt he/she will install openSUSE; I bet on the default Raspbian operating system that is based on Debian. So, for me to be a contributor at this part I should use this distribution for all the play.

Το Στήσιμο

The Setup

Το στήσιμο του συστήματος δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κατάλληλο image και να το γράψει σε μια κάρτα μνήμης SD, ή να χρησιμοποιήσει το BerryBoot. Η δεύτερη επιλογή απλά θα προσθέσει μερικά δευτερόλεπτα στο bootάρισμα του συστήματος, αλλά αν κάποιος θέλει να "παίξει" με το Raspberry τότε είναι μια καλή λύση.

The system's setup is not difficult at all. Anyone can download the correct OS image that suits his/her needs and write it in an SD Memory Card. Alternatively BerryBoot can be used. The latter will just add some seconds during boot up of the system, but if somebody wants to "play" with Raspberry then it is a marvellous choice.

Η κάρτα που χρησιμοποιήθηκε στο στήσιμό μας είναι μια 8GB SD Class 10. Δίνει αρκετό χώρο για "παιχνίδια", ενώ είναι αρκετά γρήγορη για ένα ικανοποιητικό χρόνο εκκίνησης. Εκεί εγκαταστάθηκε το Raspbian, ρυθμίστηκε για λίγο overclocking (800 MHz) και έγινε και expand το partition που περιέχει το λειτουργικό. Αυτά, επειδή δεν υπήρχε πληκτρολόγιο στο Raspberry, έγινε μέσω ssh, εκτελώντας από εκεί το raspi-config.

The memory card used here is a 8GB SD Class 10. It gives much space to play, while at the same time is very fast for a short boot time. There was Raspbian installed, configured for some overclocking (800 MHz) and the partition containing the operating system was expanded. Because of lack of a keyboard connected to Raspberry, all these were done through ssh, running raspi-config.

Σε γενικές γραμμές η εγκατάσταση του συστήματος δε νομίζω πως χρειάζεται παρουσίαση. Όλα υπάρχουν στο Internet και είναι αρκετά κατανοητά για κάποιον ο οποίος αποφασίζει να ασχοληθεί με το Raspberry. Έτσι, οι λεπτομέρειες της εγκατάστασης λειτουργικού και ενεργοποίησης του συστήματος, καθώς επίσης και της αναβάθμισης του λογισμικού δεν περιγράφονται.

In general, the system installation was smooth and it doesn't worth mentioning. Every tip and information on that lies in the Internet and are crystal clear for anybody who wishes to use Raspberry Pi. So, all these installation details as well as those for updating the operating system are not presented.

Η αρχική εγκατάσταση περιέχει ένα χρήστη με το όνομα pi, ο οποίος ανήκει στο group pi, έχει password το raspberry, ενώ το όνομα του συστήματος στο δίκτυο είναι raspberrypi. Φυσικά, σε όλα αυτά έγιναν αλλαγές, οπότε ο χρήστης του συστήματος ονομάστηκε elias (λέμε τώρα!), το αρχικό group του χρήστη έχει το ίδιο όνομα, ενώ το δικτυακό όνομα του συστήματος έγινε unificontroll και διάφορα άλλα μικροσεταρίσματα.

The default installation has a user named pi, who belongs to pi group, identified by raspberry as password and the network name of the system is raspberrypi. Of course, changes have been made to all of these settings, so the user name now becomes elias (well, for the clarity of this article!), the initial user's group has the same name and the network name becomes unificontroll. There were also some minor alterations on the setup not worth mentioning.

Προεργασία

Groundwork

1. Εγκατάσταση Java
1. Java Installation

Για να λειτουργήσει το UniFi Controller χρειάζεται τη βάση δεδομένων mongodb και τη γλώσσα Java να είναι εγκαταστημένα στο σύστημα. Για τη Java δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μιας και είναι έτοιμη σε πακέτο .deb για το Raspbian. Αρκεί ένα

For UniFi Controller to be able to operate, it needs mongodb database and Java programming language installed in the target system. Java is no problem since there is already a .deb package for Raspbian. Just execute:

elias@unificontrol:~ > sudo apt-get install openjdk-7-jdk
[sudo] password for elias:
.
.
.

2. Εγκατάσταση MongoDB
2. MongoDB Installation

Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως δεν υπάρχει πακέτο για MongoDB (τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν άρθρο). Κατά συνέπεια μπαίνουμε σε διαδικασίες compile κ.λ.π. Μετά από λίγο ψάξιμο βρέθηκε ένα πολύ καλό άρθρο για την εγκατάσταση της mongopi που είναι η μεταφορά της εν λόγω βάσης δεδομένων στο Raspberry. Το συγκεκριμένο άρθρο που βρέθηκε δίνει πληροφορίες για την εγκατάσταση ενός ολόκληρου συστήματος με πολλά Raspberries. Η περιγραφή που θα γίνει στο παρόν άρθρο είναι μόνο για την εγκατάσταση της MongoDB, ως το σημείο που χρειάζεται για να λειτουργήσει με το UniFi Controller.

Perhaps it is strange, but there is no package available for MongoDB (at least at the time of this writing). So, we have to proceed to other procedures like compiling etc. After some searching through the internet there was an article found for mongopi installation, which is the database in question patched for Raspberry. This article gives information for the whole process of a system with many Raspberries setup. The description in here, will be only for MongoDB installation, up to the necessary point to be functional and usable by UniFi Controller.

Ο κώδικας της mongopi είναι στο github. Για να γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να εγκατασταθούν πρώτα το git και κάτι ψιλά... Ξεκινάμε με την εγκατάσταση των απαραίτητων πακέτων γι' αυτή τη δουλειά:

mongopi code is available to download in github. For the total installation process to be complete, git and some other packages as well, must be installed... Lets start all these necessary installations:

elias@unificontrol:~ > sudo apt-get install git-core build-essential scons \
  libpcre++-dev xulrunner-dev libboost-dev \
  libboost-program-options-dev libboost-thread-dev \
  libboost-filesystem-dev
.
.
.

Στη συνέχεια κλωνοποιήσουμε το αποθετήριο με τα αρχεία της mongopi από το github:

OK. Now lets clone the mongopi repository from github:

elias@unificontrol:~ > git clone git://github.com/RickP/mongopi.git

Η συνέχεια θέλει υπομονή... Ώρα για compilation... Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του εργαλείου scons και μπορεί να πάρει αρκετές ώρες (περίπου 4):

What follows needs patience... Time to compile the code... This is done using a tool named scons and it may take some hours (well, about 4):

elias@unificontrol:~ > cd mongopi
elias@unificontrol:~/mongopi > scons

Μετά από... λίγη ημέρα :) το compilation θα έχει τελειώσει. Συνέχεια έχει η εγκατάσταση. Αυτή θα χρειαστεί μόνο... 3 ώρες!...

After some... day passes :) the compilation process will be over. Installation follows. This will take only about... 3 hours!...

elias@unificontrol:~/mongopi > sudo scons --prefix=/opt/mongo install

Αυτή η εντολή θα εγκαταστήσει τη mongopi στον κατάλογο /opt/mongo. Φυσικά η όλη διαδικασία έπιασε και υπερβολικό χώρο στην κάρτα μνήμης (περίπου 2GB) οπότε καλό είναι να σβήσετε τον κατάλογο που περιέχει τον πηγαίο κώδικα:

That command will install mongopi in /opt/mongo directory. Naturally, the whole compilation/installation process allocated a huge space in the memory card (something around 2GB) so it is very good thing to delete the directory that contains the source code:

elias@unificontrol:~/mongopi > cd ..
elias@unificontrol:~ > sudo rm -rf mongopi
elias@unificontrol:~ > 

Καλό είναι να μπει στο PATH του συστήματος ο κατάλογος με τα εκτελέσιμα της MongoDB για να είναι εύκολη η διαχείριση των βάσεών της. Αυτό γίνεται απλά με την προσθήκη του στο αρχείο .bashrc της ακόλουθης γραμμής:

It is also a nice idea to insert into the PATH system variable the directory that contains all the executables of MongoDB, for easy access during databases administration. Just insert the following line in .bashrc file:

export PATH=$PATH:/opt/mongo/bin

Σε αυτό το σημείο η εγκατάσταση της MongoDB έχει γίνει. Αν χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε και σε άλλες εφαρμογές, τότε πιθανό είναι να πρέπει να δημιουργήσετε και τον κατάλογο /data/db στο σύστημά σας. Αυτό στην περίπτωση του UniFi Controller δεν είναι απαραίτητο γιατί τη δικιά του βάση δεδομένων την κρατάει σε δικό του κατάλογο.

We reached the point that MongoDB is installed in the system. If you are going to also use it in other applications you possibly have to create /data/db directory, or mongo will complain. In the case of just using it only with UniFi Controller that step can be omitted, because it uses its own directory for the database contents.

Εγκατάσταση UniFi Controller

UniFi Controller Installation

Η εγκατάσταση του UniFi Controller δεν έχει κάποια δυσκολία. Σε γενικές γραμμές είναι ίδια με αυτή που έχει γίνει και σε προηγούμενο άρθρο σε άλλη έκδοση του λειτουργικού Linux

UniFi Controller installation is not difficult at all. It is about the same as described in a previous article in another Linux distribution.

Ξεκινάμε με το να δημιουργήσουμε ένα group με το όνομα unifid, όπου εκεί θα μπει και ο χρήστης που θα έχει τη δυνατότητα του custom portal για τους πελάτες του δικτύου. Μιας και ο μόνος χρήστης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύστημα είναι ο elias, αυτός είναι που θα προστεθεί και στο εν λόγω group.

Start from creating a user group named unifid, that will contain the user who will have the ability to create/alter the custom portal for the network clients. Since the only user existed in the system right now is elias, this user will be added into the group in question.

elias@unificontrol:~ > sudo addgroup unifid
Adding group `unifid' (GID 1003) ...
Done.
elias@unificontrol:~ > sudo adduser elias unifid
Adding user `elias' to group `unifid' ...
Adding user elias to group unifid
Done.

Για να δει το σύστημα την αλλαγή στα groups θα πρέπει να κάνουμε ένα logout και μετά ξανά login. Αυτό που φαίνεται στις ακόλουθες εντολές είναι η σύνδεση μέσω ssh από άλλον υπολογιστή:

For the system to read the new settings in you'll have to logout and relogin. What is presented in the following commands is a connection from another computer through ssh:

elias@unificontrol:~ > logout
Connection to 192.168.1.10 closed.
elias@otherpc:~> ssh 192.168.1.10
elias@192.168.1.10's password: 
Linux unificontrol 3.6.11+ #456 PREEMPT Mon May 20 17:42:15 BST 2013 armv6l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu May 30 11:43:24 2013 from 192.168.1.20
elias@unificontrol:~ > groups
elias adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev input unifid
elias@unificontrol:~ > 

Το επόμενο βήμα είναι να κατεβάσουμε το .zip αρχείο του προγράμματος. Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι δύο:

The next step is to download the desirable .zip file of the program. The available versions (at the time of this writing) are two:

Όποια από τις δύο εκδόσεις και αν ενδιαφερθείτε να εγκαταστήσετε, ο τρόπος είναι ακριβώς ο ίδιος. Απλώς κατεβάστε το αρχείο .zip και αποσυμπιέστε το. Επειδή θα πρέπει να αποδεχθείτε την άδεια χρήσης του προγράμματος, θα πρέπει να το κατεβάσετε με τη βοήθεια κάποιου browser στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να το μεταφέρετε με scp στο Raspberry. Στη συνέχεια το αποσυμπιέζετε:

Whichever of these you may choose to install, the way is exactly the same. Just download the desired .zip file and uncompress it. Because you'll have to accept the license agreement, you have to download it using your computer's browser and transfer the file to Raspberry Pi using scp. There you can uncompress it:

elias@otherpc:~ > scp ~/Downloads/UniFi.unix.zip 192.168.1.10:/home/elias/
elias@192.168.1.10's password:
UniFi.unix.zip  100%  28MB  1.2MB/s  00:23
elias@otherpc:~ > ssh 192.168.1.10
elias@192.168.1.10's password:
.
.
elias@unificontrol:~ > cd /opt/
elias@unificontrol:/opt > sudo unzip /home/elias/UniFi.unix.zip
Archive: UniFi.unix.zip
  creating: UniFi/
  creating: UniFi/bin/
  linking: UniFi/bin/mongod    -> /usr/bin/mongod 
.
.
.
elias@unificontrol:/opt >

Το πρόγραμμα έχει εγκατασταθεί στο Raspberry. Μένουν λίγες ακόμα λεπτές πινελιές για τη λειτουργία του. Καταρχήν το link που βρίσκεται μέσα στον κατάλογο UniFi/bin δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή, γιατί η εγκατάσταση της MongoDB έχει φροντίσει να υπάρχει το αρχείο /usr/bin/mongod που χρειάζεται το UniFi Controller. Αυτό που χρειαζεται να γίνει, είναι να δημιουργθεί ο κατάλογος data που θα φιλοξενεί όλες τις παραμέτρους για το δίκτυό μας. Ο κατάλογος αυτός θα περιέχει και το portal της εισόδου των πελατών του ξενοδοχείου στο δίκτυο, έτσι θα πρέπει να μπορεί ο χρήστης που ανήκει στο group unifid να αλλάζει τα δεδομένα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα με τα δικαιώματα. Επειδή θα πειράξουμε λίγο τη λίστα δικαιωμάτων, θα χρειαστεί να εγκατασταθεί και το πακέτο acl με την εντολή:

The program is now installed in Raspbian. There are some finishing touches for its correct operation. Begining with the link that lies in UniFi/bin directory, it does not need any change, since the MongoDB installation has placed the executable /usr/bin/mongod where UniFi Controller expects it. But what is necessary to be done is the creation of a directory named data. In there, all the parameters and information of the network will be stored. There will also be the entry portal of the hotel clients, so the user who belongs to unifid group must have the correct access rights for being able to alter those files without problems. We are going to change the access rights list a little bit, so we need to install acl package using the command:

elias@unificontrol:/opt > sudo apt-get install acl
...

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργθεί ο κατάλογος data και να του δοθούν τα κατάλληλα δικαιώματα:

The step that follows creates the data directory and gives the correct access rights to it:

elias@unificontrol:/opt > cd UniFi
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo mkdir data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo chgrp unifid data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo chmod 0774 data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo chmod g+s data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo setfacl -d -m u::rwX,g::rwX,o::r data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > ls -ld data
drwxrwsr--+ 7 root unifid 4096 May 29 13:13 data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > getfacl data
# file: data
# owner: root
# group: unifid
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::r--
default:user::rwx
default:group::rwx
default:other::r--
elias@unificontrol:/opt/UniFi >

Πλέον είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε αν το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά. Μην ξεχνάμε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που τρέχει από τον root. Για να ξεκινήσει το UniFi Controller θα πρέπει να δώσουμε την εντολή:

Now we are ready to test if the program works as expected. Do not forget that the installations has been made in a way that only root can execute it. To start the UniFi Controller run the following command from the command line interface:

elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo /usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start &

Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα (αρκετά δευτερόλεπτα) πριν καταφέρουμε να μπούμε στο σύστημα. Για να δοκιμάσουμε το σύστημά μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον browser ενός υπολογιστή. Αν προσπαθήσουμε να μπούμε πριν το πρόγραμμα κάνει όλα τα απαραίτητα, τότε απλά θα έχουμε μήνυμα λάθους από τον browser. Αν όμως το σύστημα ετοιμαστεί τότε δίνοντας τη διεύθυνση του Raspberry με πόρτα την 8080, θα δούμε την εισαγωγική οθόνη του UniFi Controller. Η διεύθυνση που έχει αυτή τη στιγμή είναι η 192.168.1.10, οπότε η διεύθυνση που θα πληκτρολογήσουμε στον browser μας είναι η http://192.168.1.10:8080/. Η σελίδα θα κάνει redirection σε https, αλλά στην ίδια διεύθυνση και ο browser θα μας παραπονεθεί για το πιστοποιητικό της σελίδας. Όταν τελικά το αποδεχτούμε:

We will have to wait for a short time (several seconds) before trying to enter the system. To test it we will have to use the browser of another computer. If we try to enter before the program finishes all its intro tasks then we will simply receive an error message from our browser. But if the system is ready to accept connections, then by entering the IP address of the Raspberry Pi using port 8080, we will get the introduction screen of UniFi Controller. The address used during the righting of this article is 192.168.1.10, so this is the address we will type in our browser: http://192.168.1.10:8080/; the page will redirect to https protocol at the same IP address and our browser will complain about this page's certificate. When we finally accept it:

Για να σταματήσουμε το πρόγραμμα, αρκεί να τρέξουμε την εντολή:

To stop the program, we have to enter the following command:

elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo /usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar stop

Για την ώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε παραμετροποίηση του συστήματος. Μπορούμε να την αφήσουμε για αργότερα, όταν όλα θα είναι έτοιμα!

For now we will not continue to any network configuration. We can leave it for later on, when everything is in place!

Δημιουργία service script

Service Script Creation

Τώρα που το σύστημα λειτουργεί, θα πρέπει να το κάνουμε να ενεργοποιείται στα κατάλληλα runlevels του Raspbian.

Now we know that the system works, we must make it automatically activated at the appropriate Raspbian runlevels.

Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο για το openSUSE. Ο κατάλογος /etc/init.d/ περιέχει όλα τα scripts για τα services. Περιέχει κι ένα αρχείο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, το skeleton. Αυτό είναι ένα αρχείο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για να φτιάξουμε το δικό μας script, έτσι ώστε το UniFi Controller να μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί όπως ακριβώς και όλα τα υπόλοιπα services που διαθέτει το σύστημα. Το αρχείο που θα δημιουργήσουμε είναι το unifid. Μπορείτε να το δημιουργήσετε μόνοι σας από την αρχή, απλά αντιγράφοντας το ακόλουθο και σώζοντάς το μέσα στον εν λόγω κατάλογο:

The procedure is the same as the one described in the similar article for openSUSE. The /etc/init.d/ contains all the scripts for all the available services. It also contains a file that we need more, named skeleton. That is the file we will be based on to create our own service script, to make UniFi Controller activated and deactivated in the same way as the rest of the system's services. The file we will create is called unifid. You can create it by yourselves from the very beginning, by simply copying and pasting the following code and saving it in the directory in question:

#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     unifid
# Required-Start:  $local_fs $syslog $network
# Required-Stop:   $local_fs $syslog $network
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: unifid daemon providing Controller server for UniFi Access Points
# Description:    Start unifid to allow the UniFi Controller Software to be able to
#    control the UniFi Access Points of Ubiquity in the network. The softare runs in Java
#    and is installed in /opt/ directory.
### END INIT INFO

# Author: Elias Chrysocheris 
#

# Do NOT "set -e"

# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="UniFi Controller Service for assisting Ubiquity's UniFi Access Points"
JAVA_BIN=/usr/bin/java
NAME=unifid
MONGOD_BIN=/opt/UniFi/bin/mongod
DAEMON=/opt/UniFi/lib/ace.jar
DAEMON_ARGS="-jar $DAEMON"
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME

# Exit if Java package is not installed
[ -x "$JAVA_BIN" ] || { echo "Cannot find java executable in $JAVA_BIN, or java is not installed...";
  if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
  else exit 5; fi; }

# Also, mongoDB must be installed. The extra step here is that there must be a valid link in
# /opt/UniFi/bin/mongod that points to the mongod executable
if [ ! \( -e $MONGOD_BIN \) ]
then
  echo "Cannot find mongod executable in $MONGOD_BIN, or mongoDB is not installed...";
  if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
  else exit 5; fi;
fi

# Exit if the package is not installed
[ -e "$DAEMON" ] || { echo "Cannot find UniFi Controller executable in $DAEMON, or the controller software is not installed...";
  if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
  else exit 5; fi; }

# Read configuration variable file if it is present
[ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME

# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh

# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
# and status_of_proc is working.
. /lib/lsb/init-functions

#
# Function that starts the daemon/service
#
do_start()
{
  # Return
  #  0 if daemon has been started
  #  1 if daemon was already running
  #  2 if daemon could not be started
  start-stop-daemon --test --start --quiet --exec $JAVA_BIN -- $DAEMON_ARGS start > /dev/null \
    || return 1
  start-stop-daemon --start --quiet --exec $JAVA_BIN -- $DAEMON_ARGS start &
  RETVAL="$?"
  [ $RETVAL > 0 ] && return 2
  # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
  # to handle requests from services started subsequently which depend
  # on this one. As a last resort, sleep for some time.
}

#
# Function that stops the daemon/service
#
do_stop()
{
  # Return
  #  0 if daemon has been stopped
  #  1 if daemon was already stopped
  #  2 if daemon could not be stopped
  #  other if a failure occurred
  start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --exec $JAVA_BIN -- $DAEMON_ARGS stop
  RETVAL="$?"
  [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
  # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
  # and if the daemon is only ever run from this initscript.
  # If the above conditions are not satisfied then add some other code
  # that waits for the process to drop all resources that could be
  # needed by services started subsequently. A last resort is to
  # sleep for some time.
  start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
  [ "$?" = 2 ] && return 2
  return "$RETVAL"
}

#
# Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
#
do_reload() {
  #
  # If the daemon can reload its configuration without
  # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
  # then implement that here.
  #
  start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
  return 0
}

case "$1" in
 start)
  [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
  do_start
  case "$?" in
    0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
    2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  esac
  ;;
 stop)
  [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
  do_stop
  case "$?" in
    0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
    2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  esac
  ;;
 status)
  status_of_proc "$JAVA_BIN -jar $DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
  ;;
 #reload|force-reload)
  #
  # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
  # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
  #
  #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
  #do_reload
  #log_end_msg $?
  #;;
 restart|force-reload)
  #
  # If the "reload" option is implemented then remove the
  # 'force-reload' alias
  #
  log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
  do_stop
  case "$?" in
   0|1)
    do_start
    case "$?" in
      0) log_end_msg 0 ;;
      1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
      *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
    esac
    ;;
   *)
    # Failed to stop
    log_end_msg 1
    ;;
  esac
  ;;
 *)
  #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
  echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
  exit 3
  ;;
esac

Το script θα πρέπει να είναι εκτελέσιμο, οπότε όταν δημιουργηθεί στο δίσκο θα πρέπει να του ενεργοποιηθούν και τα κατάλληλα δικαιώματα εκτέλεσης. Επίσης, η δημιουργία του γίνεται από τον χρήστη root, αλλοιώς το σύστημα θα αρνηθεί να το σώσει μέσα στον κατάλογο init.d. Τέλος θα πρέπει να γίνουν update τα links των καταλόγων rc?.d, έτσι ώστε το service να ξεκινάει ή να σταματάει αυτόματα, ανάλογα με το runlevel στο οποίο μεταπηδάει το Raspbian. Οι εντολές για τα δικαιώματα και την ενημέρωση των runlevels είναι οι ακόλουθες:

The script must be marked executable, so when it is created in the disc we must alter its access rights. Another tip is that it ust be created from the root user, or the system will deny its saving into init.d. Last, the links of all rc?.d directories must be updated, for the service to be started or stopped automatically, according to runlevel transitions of the operating system. The commands for altering the access rights and updating the runlevel links are:

elias@unificontrol:/opt/UniFi > cd /etc/init.d/
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo chmod 0755 unifid
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo update-rc.d unifid defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
elias@unificontrol:/etc/init.d > 

Μπορεί να γίνει να δοκιμή του script που μόλις ενεργοποιήθηκε δίνοντας τις ακόλουθες εντολές και κοιτάζοντας τις αποκρίσεις:

We can test the newlly created and activated script by executing the folowing commands and observe their response:

elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo /etc/init.d/unifid start
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo /etc/init.d/unifid status
[ ok ] unifid is running.
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo /etc/init.d/unifid stop
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo /etc/init.d/unifid status
[FAIL] unifid is not running ... failed!
elias@unificontrol:/etc/init.d > 

Αν όλα πήγαν καλά, τότε μετά από μια επανεκκίνηση αν εκτελέσουμε την εντολή ps aux | grep ace.jar θα πρέπει να δούμε τα ακόλουθα:

If everything went right, after a restart of Raspbian, using the command ps aux | grep ace.jar we must get something like:

elias@unificontrol:~ > ps aux | grep ace.jar
root   3189 54.0 5.2 370688 25212 ?    Sl  23:43  0:16 /usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start
elias   3241 0.0 0.1  3548  892 pts/0  S+  23:43  0:00 grep --color=auto ace.jar
elias@unificontrol:~ > 

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρώτη γραμμή που δείχνει πως ένα process τρέχει αυτή τη στιγμή στον επεξεργαστή κι έχει την εντολή ενεργοποίησης του service του UniFi Controller. Η συνέχεια είναι απλή. Ανοίγουμε και πάλι τον browser και δίνοντας την IP διεύθυνση του Raspberry με την πόρτα 8080, όπως κάναμε και πριν, ξεκινάμε την παραμετροποίηση του συστήματος των Access Points. Όταν όλα τελειώσουν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα σαν αυτή:

What we are interested in, is the first line showing there is an active process running in our processor, started by the same command we used to start the UniFi Controller. What follows is natural; We open a browser in our computer and by entering the Raspberry's IP address and port 8080, as we did before, we can start the configuration of our Access Points. When everything is done we must get a page like that:

Συμπεράσματα

Conclutions

Το Raspberry Pi, είναι ένα gadgetάκι που, μπορεί κάποιος να μη μείνει ικανοποιημένος αν προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει όπως ένα Desktop υπολογιστή. Όταν το χρησιμοποιήσετε απλά για internet κ.λ.π. θα διαπιστώσετε ότι μοιάζει πολύ με ένα υπολογιστή τεχνολογίας εποχής του KDE3. Ναι μεν μπορείς να κάνεις κάποια δουλειά, αλλά οι χρόνοι καθυστέρησης σε γυρίζουν λίγο πίσω... Από την άλλη, σαν ένας μικρός server έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Έχει ικανοποιητική ταχύτητα για τη διαχείριση ενός μικρού δικτύου. Μπορεί να αναλάβει "μικροδουλειές" όπως backup/file server, firewall ή ακόμα και για να τραβάει φωτογραφίες σαν σύστημα παρακολούθησης/ασφάλειας. Στη δική μας περίπτωση, αυτό που μας ενδιέφερε είναι να μπορέσει να λειτουργήσει ως διαχειριστής δικτύου ξενοδοχείου και αυτή τη δουλειά την κάνει αρκετά καλά.

Raspberry Pi is a small gadget that someone may not be satisfied if he/she uses it as a desktop computer. If you use it simply for internet browsing etc. you will find out it is very similar, in terms of processing power, to a computer that used KDE3. It is true you can do some work, but the execution times takes you a little bit back in time... In contrast, working as a small server has many advantages. Its speed is satisfactory for using in a small network. It can handle some simple tasks such as a backup/file server, a firewall or even taking photos as an area survailance/security system. In our case, what we were interested in was to be able to handle access control and portal serving in a hotel's network. And that is a job that can handle very well.

Μια ακόμα δυνατότητα είναι πως μπορεί πολύ εύκολα να τροφοδοτηθεί από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Λόγω την μικρής του κατανάλωσης μια τέτοια μπαταρία είναι ικανή να το κρατήσει σε λειτουργία για πραγματικά πολλές ώρες, σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ.

Another posibility is that it can be easily powered by a rechargable battery. Due to its low power consumption a battery like that can keep it functional even during long time power failures of the power company.

Όσο για την τιμή του, είναι ιδανική για αυτό που προσφέρει και αυτά που μπορεί να κάνει, ειδικά σαν "δικτυακό βοήθημα". Οι γενικές εντυπώσεις μας είναι άριστες!

And for its price, it is ideal for what it can offer and perform, aspecially as a "network assistant". Our general impression is more than surprising!

Ηλίας Χρυσοχέρης

Elias Chrysocheris

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Ubiquity UniFi Controller Software στο openSUSEUbiquity UniFi Controller Software in openSUSE

Το ξεκίνημα της ιστορίας

The Beginning Of The Story

Κάποια στιγμή μου ζητήθηκε από ένα φίλο να τον βοηθήσω να στήσει ένα δίκτυο σε ένα ξενοδοχείο. Μετά από λίγο ψάξιμο βρέθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία για αυτή τη δουλειά: τα Access Points της Ubiquity. Συγκεκριμένα η απόφαση πήγε στη σειρά UniFi που έχουν καταπληκτικά χαρακτηριστικά. Δίνουν τη δυνατότητα για custom guest portal για την είσοδο των πελατών, δημιουργία VPNs, μέχρι τέσσερα διαφορετικά SSIDs με το καθένα από αυτά να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, ορισμό μέγιστου bandwidth για κάθε client που συνδέεται επάνω, ορισμό μέγιστου ποσού δεδομένων που θα διακινήσει και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα δίνουν σε αρκετά προσιτή τιμή.

Once, a friend of mine asked me to help him set up a wireless network of a hotel. After short searching in the internet and around the necessary tools for this job were found: The Access Points of Ubiquity. More precisely the decision end up to the UniFi line that have great specifications. They have the ability to use custom guest portals for the authorisation to the network usage, VPNs, ability to handle up to four wireless SSIDs, each having its own characteristics, bandwidth limit per client, user data quota and many many more; and all these in a very good price.

Το μειονέκτημα που υπάρχει στην όλη ιστορία είναι πως για να έχει custom guest portal, ή δημιουργία voucher για τους πελάτες, θα πρέπει ένας υπολογιστής να τρέχει συνεχώς το software της μαμάς εταιρίας (Ubiquity). Για να λυθεί αυτό, αρχικά υπήρχε η ιδέα να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα της reception του ξενοδοχείου για αυτή τη δουλειά. Όμως το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να σβήνει κάποιες φορές... Άλλο ένα μειονέκτημα είναι ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα τρέχει το ακατονόμαστο λειτουργικό.

The only drawback in the whole system is the necessity to have one computer running the mother company's (Ubiquity's) software 24/7 to give the ability of serving the custom guest portal and client voucher creation. The first idea was to use the reception's computer for that purpose. But this computer is switched off some hours in the night... Another minus in this idea was that this specific machine must run the unnamed operating system (may God make it "operating").

Μετά από μια επίδειξη του Ubuntu και του openSUSE, παρότι έχει κάποια ιδέα αυτός ο φίλος από Linux, προτίμησε (τι αναπάντεχο...) να χρησιμοποιήσει το προσωπικό του μηχάνημα με openSUSE και το software της Ubiquity να τρέχει σε αυτό το μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα δεν σβήνει ποτέ, οπότε είναι η καλύτερη ιδέα!

After a small demonstration of Ubuntu and openSUSE, though my friend already knew some things about Linux, he prefered (hmmm, how unexpected...) to use openSUSE and Ubiquity's software in his personal computer. That computer could stay alive 24/7, so this was the best idea!

Τι θα δούμε

What's in this article

Τα κομμάτια που θα δούμε σε αυτό το άρθρο είναι τα ακόλουθα:

We are going to discuss the following topics:

Προεργασία

Groundwork

Η προεργασία για το στήσιμο του συστήματος έχει το κλασικό backup αρχείων, εγκατάσταση του openSUSE στον υπολογιστή και επαναφορά των αρχείων από το backup του προηγούμενου λειτουργικού

The groundwork we have to do is to backup the system, install openSUSE in the computer and restore the necessary user files form the backup of the previous (ehmmm... non) operating system.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν οι εξαρτήσεις που χρειάζεται το UniFi Controller Software. Αυτές δεν είναι πολλές:

Next, follows the step of dependecies installation of UniFi Controller Software. They are not that many:

 • Java
 • MongoDB

Η Java είναι από την αρχή εγκαταστημένη στο openSUSE (όπως και σε κάθε διανομή Linux), οπότε το μόνο που υπήρχε σαν εγκατάσταση είναι η database MongoDB. Δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από αυτό. Απλώς ανοίγουμε το YaST (από το κεντρικό μενού επιλέγουμε το tab "Computer" και από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέγουμε το "Install/Remove Software"

Java should be already installed in openSUSE (as in every Linux distribution), so the only one left to be installed is MongoDB database. There is no easier thing than that. Just open YaST (from the main menu select the "Computer" tab and in the appeared list select "Install/Remove Software"

Μετά την εισαγωγή του συνθηματικού του root, ανοίγει το κεντρικό παράθυρο του "YaST - Software Management". Στο πεδίο εύρεσης γράφουμε το "mongodb" και πατάμε το "Search". Στο δεξί τμήμα του παραθύρου εμφανίζεται και το πακέτο που μας ενδιαφέρει. Κάνουμε διπλό κλικ επάνω του και αμέσως μαρκάρεται για εγκατάσταση. Πατώντας το "Accept" ξεκινάμε την εγκατάσταση του πακέτου μας:

After typing the root password, "YaST - Software Management" main window opens. In the search field type "mongodb" and press "Search". At the right part of this window the needed package appears. Double clicking marks the package for installation. By pressing "Accept" the installation begins:

Εγκατάσταση του UniFi Controller

UniFi Controller Installation

Η εγκατάσταση του συστήματος είναι εύκολη. Δεν έχει κάτι το περίπλοκο. Το πρόγραμμα διατίθεται σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου .zip σε δύο εκδόσεις:

The installation of the program in question is very simple. It does not contain anything complicated. It is available as a .zip file in two versions (at the time of this writing):

Όποια έκδοση και αν προτιμήσετε η εγκατάσταση γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Σε γενικές γραμμές, για να είναι κάπως clean το σύστημα, προτείνεται εγκαταστάσεις τέτοιου είδους (που δεν είναι δηλαδή από αποθετήρια του λειτουργικού) να γίνονται στον κατάλογο /opt/, ή στον κατάλογο /usr/local/. Εδώ η εγκατάσταση θα γίνει στον κατάλογο /opt/. Απλά αποσυμπιέστε ως root τα περιεχόμενα του αρχείου .zip που κατεβάσατε, στον κατάλογο /opt/.

Whichever version you prefer to use, the installation walkthrough is the same. In general, for our system to be cleaner, such installations (meaning, installation of programs not included in the repositories of the system) is better to be either in /opt/ directory, or /usr/local/ one. In this article the installation will be in /opt/. Just unzip as root the .zip file you downloaded, at /opt/ directory.

eliaschr@orion:~> su
Password: 
orion:/home/eliaschr # cd /opt/
orion:/opt # unzip /home/eliaschr/Downloads/UniFi.unix.zip
.
.
.
orion:/opt # 

Δημιουργία group unifi - Προαιρετικό Βήμα

unifi Group Creation - Optional Step

Επειδή λογικά θα χρειάζεστε κατά καιρούς να κάνετε κάποιες αλλαγές, όπως δημιουργία guest portal κ.λ.π. που έχουν να κάνουν με απ' ευθείας αλλαγές στα αρχεία του δίσκου, καλό είναι να δημιουργήσετε ένα group με ονομασία unifi και να κάνετε τα αρχεία του καταλόγου UniFi/data να ανήκουν σε αυτό το group. Αν ενεργοποιήσετε και το SGID bit του εν λόγω υποκαταλόγου, τότε κάθε καινούργιο αρχείο ή κατάλογο που θα δημιουργείτε μέσα στον data θα ανήκει στο group unifi. Είναι προαιρετικό βήμα, αλλά ας δούμε πως γίνεται. Γενικά, οι επεξηγήσεις που υπάρχουν γίνονται όσο το δυνατόν με λιγότερη χρήση κονσόλας για να είναι λίγο πιο κατανοητά σε καινούργιους χρήστες του λειτουργικού:

Since from time to time you may need to make some alterations of the system, like the alteration of the guest portal etc., on the disc files, it is a very good way to create a user group named unifi and make the files in UniFi/data directory belong to it. If you also set the SGID bit of the directory in question, then every new file created in data will belong to the unifi group, also. It is an optional step, but lets see how it is done. In general, the explanations given in here use the command line interface as less as possible, for the new users of the operating system to be able to understand them easier:

Η δημιουργία του group γίνεται από το YaST. Αφού γίνει η επιλογή του YaST από το μενού και δωθεί ο κωδικός του root, εμφανίζεται το κεντρικό παράθυρο. Για τη δημιουργία ένός group γίνεται επιλογή της ομάδας "Security and Users" και στη δεξιά πλευρά του "User and Group Management"

The group creatin is done in YaST. By selecting YaST from the main menu and the root password is given, the main window of the program appears. To create o user group select "Security and Users" at the left side of the window and "User and Group Management" from its right part.

Το παράθυρο που ανοίγει δείχνει τους χρήστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Στο επάνω μέρος υπάρχουν τέσσερις καρτέλες. Η δεύτερη ονομάζεται "Groups" και μιας και μας ενδιαφέρει να προσθέσουμε ομάδα στο σύστημα, την επιλέγουμε. Με την επιλογή της καρτέλας των ομάδων, εμφανίζονται στην οθόνη οι διαθέσιμες ομάδες ενώ στο κάτω τμήμα της οθόνης υπάρχει το πλήκτρο προσθήκης "Add". Με την επιλογή αυτού του πλήκτρου εμφανίζεται το παράθυρο της προσθήκης ομάδας.

The window that opens presents the users that exist in the system. At the upper part there are four tabs. The second one is named "Groups" and since we need to add a user group in our system, we select it. After our tab selection, the available groups appear on screen while at the bottom of the screen there is a button named "Add". Selecting this button a new window opens for the new group creation.

Στη θέση ονόματος της καινούργιας ομάδας μπαίνει το όνομα "unifi". Το νούμερο του group δεν χρειάζεται να αλλάξει μιας κι επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα. Στο δικό σας σύστημα μπορεί να είναι διαφορετικό. Από τη δεξιά στήλη γίνεται επιλογή των χρηστών που θα έχουν τα δικαιώματα να αλλάζουν τις ρυθμίσεις του guest portal χωρίς να χρειάζεται να γίνονται root. Στο παραπάνω στιγμιότυπο φαίνονται οι ρυθμίσεις στο δικό μου μηχάνημα, όπου έχει προστεθεί και ο δικός μου χρήστης στο εν λόγω group.

In the name field of the new group "unifi" is placed. The number of the new group does not need to be changed as it is automatically placed by the system. In your system it may be different as it is in the snapshot. From the list at the right of the window the users that will have the access rights to change the guest portal files are selected. After that they will not have to be root to do all the job. In the above snapshot there are the settings made in my system, were only my user is added in this group.

Φυσικά, με το πάτημα του πλήκτρου "ΟΚ" εμφανίζεται και πάλι η αρχική εικόνα. Εκεί πρέπει να φαίνεται και η καινούργια ομάδα που μόλις δημιουργήθηκε. Πατώντας και πάλι το "ΟΚ" εφαρμόζονται οι καινούργιες ρυθμίσεις.

After pressing "ΟΚ" you return to the previous screen. The new group just created is there. By pressing "ΟΚ" again the new settings are applied to the system.

Το τελευταίο βήμα είναι να ανήκει ο κατάλογος που μπαίνουν τα δεδομένα στο καινούργιο group. Παράλληλα πρέπει το σύστημα, όταν δημιουργείται ένα καινούργιο αρχείο, να το κάνει να ανήκει και αυτό στο group unifi, αυτόματα. Αυτό χρειάζεται για να μπορεί να το διαβάζει και ο server του UniFi Controller Software. Δυστυχώς, εδώ δε μπορούμε να αποφύγουμε την κονσόλα, αλλά γίνεται με απλές εντολές.

The last step is to make the directory, with the data we need to be able to alter, a part of the new group. At the same time the newly created files must be automatically belong to the same group. This must be done for the UniFi Controller server to be able to read it. Unfortunately this cannot be done without the help of the console, but the commands are simple.

Ανοίγουμε μια κονσόλα και μπαίνουμε ως root εκτελώντας την εντολή su. Μετά την εισαγωγή του password του υπερχρήστη εκτελούνται οι εντολές που φαίνονται εδώ:

Open a console and become root by executing su. After entering the superuser's password enter the following commands:

eliaschr@orion:~> su
Password: 
orion:/home/eliaschr # cd /opt/UniFi/
orion:/opt/UniFi # mkdir data
orion:/opt/UniFi # chgrp unifi data
orion:/opt/UniFi # chmod g+w data
orion:/opt/UniFi # chmod g+s data

Αυτό που κάνουν οι εντολές είναι να δημιουργήσουν ένα κατάλογο με το όνομα data (εντολή mkdir), να κάνουν τον κατάλογο αυτό να ανήκει στο group unifi που δημιουργήθηκε πριν (εντολή chgrp), να δοθούν δικαιώματα ανάγνωσης κι εγγραφής στο group (πρώτη εντολή chmod) κι επιπλέον, ό,τι αρχείο ή κατάλογος δημιουργείται εκεί μέσα να ανήκει στο group που ανήκει και ο κατάλογος, δηλαδή το unifi (η τελευταία εντολή chmod). Η επόμενη εντολή, χρησιμοποιεί ένα σύστημα που ονομάζεται File Access Control List που προσθέτει επιπλέον δικαιώματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα αρχεία που δημιουργούνται να έχουν διακαιώματα read/write για τον χρήστη και το group, ενώ για τους υπόλοιπους να έχουν μόνο διακαιώματα διαβάσματος:

What these commands do, is to create a directory with the name data (mkdir command), make this directory belong to unifi group created earlier (chgrp command), give read and write access rights to that group (first chmod command) and whatever whatever file or directory is created in there is made automatically to belong to the group of its parent, meaning unifi (The last chmod command). The next command that shall be presented, uses an extended system that is called File Access Control List that extends the access rights of the files. What we need here, is the files that created to have read/write access for both the user and the group, but only read access rights for the rest of the users:

orion:/opt/UniFi # setfacl -d -m u::rwX,g::rwX,o::r data

Τέλος, για να είναι ολοκληρωμένη η εγκατάσταση του συστήματος, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα link προς το εκτελέσιμο της βάσης δεδομένων. Το link βρίσκεται ήδη στον κατάλογο /opt/UniFi/bin/ κι έχει το όνομα mongod. Δυστυχώς δείχνει σε λάθος τοποθεσία, οπότε πρέπει να το διορθώσουμε:

Last but not least, for the installation to be complete we must create a link to the executable of the database. There is already a link in /opt/UniFi/bin/ directory named mongod. Unfortunately it points to a wrong place, so we must correct it:

orion:/opt/UniFi # cd bin
orion:/opt/UniFi/bin # rm mongod
orion:/opt/UniFi/bin # ln -s /usr/sbin/mongod mongod

Τώρα το εν λόγω link δείχνει στο σωστό σημείο.

Now the link in question points to the correct file.

Μέχρι εδώ έχουμε κάνει μισή δουλειά... Βασικά μας δίνεται η δυνατότητα να μπορούμε να αλλάζουμε τα δεδομένα των αρχείων που θα δημιουργεί ο server μέσα στον κατάλογο data και τους υποκαταλόγους του, ως απλοί χρήστες. Η διαφορά είναι πως αν δημιουργήσουμε κάτι δικό μας, τότε για να το διαβάσει σωστά ο server θα πρέπει να του αλλάξουμε τα δικαιώματα, αλλά αυτό πλέον μπορεί να γίνεται εύκολα από το γραφικό περιβάλλον, χωρίς τη χρήση της κονσόλας...

Well, up to now we have done half of the job... Actually, we have the access to alter files that the server creates in data directory and its siblings as simple users (without being root). The difference is that when we create something of our own, for the server to be able to read and manipulate it correctly we will have to change its access rights by hand; but this is not that simple through the graphical environment without the terminal usage...

Έλεγχος του UniFi Controller Software

UniFi Controller Software Test

Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να δούμε αν το πρόγραμμα που μόλις εγκαταστήσαμε τρέχει σωστά. Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε Java άρα για να τρέξει αρκεί να μπούμε σε μια κονσόλα, ως υπερχρήστες και να εκτελέσουμε την εντολή:

At that point we are ready to test if the program we've just installed is functional. The program is written in Java so to execute it we need to enter a console and, as superusers run the command:

orion:/whateverpath # java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start &

Με την εκτέλεση της εντολής αυτής θα παρατηρήσουμε ότι ο επεξεργαστής αρχίζει και λειτουργεί αρκετά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, αν δεν έχει εμφανιστεί κανένα μήνυμα λάθους, ο server του UniFi θα έχει ξεκινήσει και ο επεξεργαστής θα έχει πέσει πάλι για ύπνο! Για να τον ελέγξουμε ότι λειτουργεί σωστά αρκεί σε ένα browser να δωθεί η διεύθυνση http://localhost:8080/

By executing this command we observe the processor working hard for a while. After some seconds, if there is no error message, UniFi server must be up and running and the processor must have fallen to sleep, again! To test that the server is well functioning the address http://localhost:8080/ must be entered in a browser.

Το πρώτο πράγμα που θα εμφανιστεί είναι το προειδοποιητικό μήνυμα για το άγνωστο ssl certificate. Φυσικά και θα πρέπει να γίνει αποδεχτή του και ο browser θα συνεχίσει στην τελική σελίδα που φαίνεται στο στιγμιότυπο:

The first thing appears on screen is a warning message for an unknown ssl certificate. Of course we must accept it and the browser will continue to the following snapshot:

Το configuration του συστήματος συνεχίζει με το πάτημα του "Next" κ.λ.π. Στο τέλος θα εμφανιστεί το τελικό login screen.

The system configuration goes on by pressing the "Next" button etc. In the end there will be the login screen.

Τώρα ο server έχει δημιουργήσει κάποια αρχεία ρυθμίσεων. Μπορούμε να τα δούμε στον κατάλογο /opt/UniFi/data παρατηρώντας ότι όλα τα αρχεία ανήκουν όντως στην ομάδα unifi όπως ακριβώς ήταν επιθυμητό:

The server has now created some settings files. We can find then in the /opt/UniFi/data directory, noticing that these files really belong to unifi group as we needed:

eliaschr@orion:/whateverpath # ls -l /opt/UniFi/data/
total 16
drwxrwsr--+ 2 root unifi 4096 May 10 22:29 backup
drwxrwsr--+ 4 root unifi 4096 May 10 22:30 db
-rw-rw-r-- 1 root unifi 2184 May 10 22:29 keystore
-rw-rw-r-- 1 root unifi 620 May 10 22:51 system.properties

Αν δεν έχετε ακόμα ενεργοποιημένο κάποιο UniFi Access Point στο δίκτυο δε θα καταλάβετε ένα "πρόβλημα" που υπάρχει. Αν όμως έχετε κάποιο Access Point στο δίκτυο, τότε ας δούμε και πάλι το μήνυμα που υπήρξε στο δεύτερο βήμα της παραμετροποίησης:

If you have not connected any UniFi Access Point in the network, yet, you will not have noticed a "problem". But if you have then, lets see the message we saw at the second step of the configuration wizard, again:

Το σύστημα μας λέει πολύ απλά ότι δεν βρίσκει κανένα Access Point...

Well, no devices have been discovered, says the system...

Κάποιος μπλοκάρει την επικοινωνία... (Firewall)

Someone Blocks The Communication... (Firewall)

Ο λόγος που δε μπορούμε να δούμε κανένα από τα Access Points που έχουμε συνδεδεμένα στο δίκτυό μας είναι ότι το Firewall του openSUSE μπλοκάρει την επικοινωνία. Αν γνωρίζουμε λίγα πράγματα από το firewall, τότε μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το logging και να δούμε τι προσπαθεί να κάνει ο UniFi Controller το οποίο σταματάει εξ αιτίας του firewall. Θα δούμε μια επικοινωνία broadcast στην πόρτα 10001. Αν επιθυμούμε να έχουμε πρόσβαση στο πρόγραμμα και από άλλο υπολογιστή τότε χρειαζόμαστε και τις πόρτες 8080 και 8443. Αν χρειάζεστε και το shutdown θα πρέπει να ανοιχτεί και η πόρτα 8081. Αυτές είναι οι πόρτες που πρέπει να ανοίξουμε στο τείχος προστασίας για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα σωστά.

The reason we cannot see any of our Access Points through the UniFi Controller is the openSUSE Firewall, blocking the communication. If we are familiar with this firewall, then we can enable its logging and find out what UniFi Controller tries to do that is blocked by openSUSE Firewall. Then, we will notice a broadcast packet using port 10001. If we wish access to the program by another computer, also, we also need access to ports 8080 and 8443. If we also need shutdown access to the Access Point another port must be included in the list; port 8081. These ate the ports we have to unblock in the firewall settings in order for the system to function properly.

Επειδή μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τις πόρτες που χρησιμοποιεί το σύστημα, τότε για να δείτε το πλήρες σετ που χρησιμοποιούνται από τις ρυθμίσεις, αρκεί να ανοίξετε το αρχείο data/system.properties. Απλά, στις πόρτες που θα ρυθμίσετε το firewall θα πρέπει να θυμηθείτε και την πόρτα 10001.

Because you may need to change the ports that the UniFi system uses, to find out the complete set (and alter them) you can open the data/system.properties file. Don't forget that together with these ports you also have to unblock 10001 in the firewall settings.

portal.http.port=8880
portal.https.port=8843
unifi.db.port=27117
unifi.http.port=8080
unifi.https.port=8443
unifi.shutdown.port=8081

Ας δούμε πως θα ανοίξουμε τις πόρτες που θέλουμε στο τείχος προστασίας. Αρχικά ανοίγουμε το YaST (αν δεν το έχουμε ήδη ανοικτό) και από την αριστερή στήλη επιλέγουμε την ομάδα "Security and Users", ενώ από τη δεξιά πλευρά ανοίγουμε το "Firewall"

Lets see how we can open the necessary ports. First, we open YaST (if we don't have it already), from its left side we choose "Security and Users", and from its right side we select "Firewall"

Στο παράθυρο που θα ανοίξει έχουμε και πάλι κατηγορίες ρυθμίσεων από την αριστερή μεριά και η δεξιά αλλάζει ανάλογα με την κατηγορία που θα επιλέξουμε. Η κατηγορία που ας ενδιαφέρει είναι η "Allowed Services"

In the window that appears there are some settings categories at its left side, while the right one changes according to the selected category. The needed one is "Allowed Services"

Επειδή οι πόρτες που θα ανοίξουμε στο τείχος προστασίας δεν ανήκουν σε κάποια γνωστή υπηρεσία θα πρέπει να τις ορίσουμε χειροκίνητα. Για να γίνει αυτό πατάμε το κάτω δεξιά πλήκτρο που ονομάζεται "Advanced...". Θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο στο οποίο θα βάλουμε τα νούμερα από τις πόρτες που μας ενδιαφέρουν. Η ρύθμιση φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο:

Since the ports we want to open do not belong to a known service, we have to specify them by hand. To do that we just use the "Advanced..." button, at the down right side of the window. Another window appears in which we specify the number of the ports we want unblocked. They appear in the following snapshot:

Αν υπάρχουν και άλλες πόρτες ρυθμισμένες, απλά προσθέτετε αυτές που φαίνονται στο στιγμιότυπο και δεν σβήνετε τις παλιές. Πατώντας το "ΟΚ" επανερχόμαστε στην προηγούμενη οθόνη.

If there are also other ports set before, then just add the shown ones in the list, without removing the older. By pressing "ΟΚ" the system transfers us to the previous screen.

Αν ρυθμίζετε για πρώτη φορά το τείχος προστασίας, τότε πολύ πιθανό να χρειαστεί να ορίσετε και τη ζώνη προστασίας για την κάρτα δικτύου σας. Για να γίνει αυτό από την αριστερή μεριά του παραθύρου επιλέξτε την κατηγορία "Interfaces". Στη δεξιά μεριά εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες κάρτες δικτύου.

If this is the first time you edit the firewall settings then chances are you'll have to also set the interface zone for your network card. You can do that by selecting the "Interfaces" category to the left side of the window. Then, at the right one appear all the existed network cards.

Κάνοντας διπλό κλικ στην κάρτα δικτύου που μας ενδιαφέρει εμφανίζεται ένα παράθυρο για τον ορισμό ζώνης. Εκεί ορίσουμε τη ζώνη που μας ενδιαφέρει και πατάμε το "ΟΚ" επανερχόμενοι στο αρχικό παράθυρο.

By double clicking on the network interface we want to setup another dialogue box appears for its zone setting. Choose the zone you are interested in and press "ΟΚ", returning again to the previous screen.

Τελειώνουμε τις ρυθμίσεις του firewall πατώντας "Next" και στη συνέχεια "Finish". Μόλις τελειώσει το σύστημα την εφαρμογή των ρυθμίσεων, το τείχος προστασίας πλέον θα αφήνει την επικοινωνία να γίνει κανονικά.

We end the firewall settings by pressing "Next", followed by "Finish". After tyhe system finishes the application of the new settings, the firewall will be open for the communication of UniFi to the Access Point.

Χρήση του UniFi Controller ως service

Usage Of UniFi Controller As A Service

Το τελευταίο στάδιο είναι να οριστεί το UniFi Controller ως service, δηλαδή να ανοίγει και να κλείνει ανάλογα με το runlevel του υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται την επέμβαση του χρήστη.

The last step is to make UniFi Controller to run as service, meaning to start and stop according to which runlevel our computer uses, without the need of user intervention.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα script που να μπει μέσα στον κατάλογο /etc/init.d/. Αυτό το script θα πρέπει να έχει την ιδιότητα να ξεκινάει και να σταματάει τον server του UniFi, όπως ακριβώς γίνεται και στα υπόλοιπα services του συστήματος. Η βασική βοήθεια για τη συγγραφή αυτού του script είναι το /etc/init.d/skeleton. Με λίγο editing αυτού μπορούμε να φτιάξουμε το ακόλουθο:

For this to happen there must be a script in /etc/init.d/ directory, with the functionality of starting and stopping the UniFi server, in the same way as all the other services of the system do. /etc/init.d/skeleton is what will help up create the script in question. A little bit of editing and we create the following:

#!/bin/sh
#
#   Template SUSE system startup script for service unifid
#   Copyright (C) 1995--2005 Kurt Garloff, SUSE / Novell Inc.
#     
#   This library is free software; you can redistribute it and/or modify it
#   under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
#   the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at
#   your option) any later version.
#
#   This library is distributed in the hope that it will be useful, but
#   WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
#   Lesser General Public License for more details.
# 
#   You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
#   License along with this library; if not, write to the Free Software
#   Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA   
#
# /etc/init.d/unifid
#  and its symbolic link
# /usr/sbin/rcunifid
#
# System startup script for the UniFi Controller Server software of Ubiquity. See
# http://www.ubnt.com/
#
# LSB compatible service control script; see http://www.linuxbase.org/spec/
# 
# Note: This script uses functions rc_XXX defined in /etc/rc.status on
# UnitedLinux/SUSE/Novell based Linux distributions and is based on /etc/init.d/skeleton
# script provided by the openSUSE Community.
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     unifid
# Required-Start:  $syslog $local_fs $network
# Should-Start:   $time ypbind smtp
# Required-Stop:   $syslog $local_fs $network
# Should-Stop:    ypbind smtp
# Default-Start:   3 5
# Default-Stop:   0 1 2 6
# Short-Description: unifid daemon providing Controller server for UniFi Access Points
# Description:    Start unifid to allow the UniFi Controller Software to be able to
#    control the UniFi Access Points of Ubiquity in the network. The softare runs in Java
#    and is installed in /opt/ directory.
### END INIT INFO
# 
# Any extensions to the keywords given above should be preceeded by 
# X-VendorTag- (X-UnitedLinux- X-SuSE- for us) according to LSB.
# 
# Notes on Required-Start/Should-Start:
# * There are two different issues that are solved by Required-Start
#  and Should-Start
# (a) Hard dependencies: This is used by the runlevel editor to determine
#   which services absolutely need to be started to make the start of
#   this service make sense. Example: nfsserver should have
#   Required-Start: $portmap
#   Also, required services are started before the dependent ones.
#   The runlevel editor will warn about such missing hard dependencies
#   and suggest enabling. During system startup, you may expect an error,
#   if the dependency is not fulfilled.
# (b) Specifying the init script ordering, not real (hard) dependencies.
#   This is needed by insserv to determine which service should be
#   started first (and at a later stage what services can be started
#   in parallel). The tag Should-Start: is used for this.
#   It tells, that if a service is available, it should be started
#   before. If not, never mind.
# * When specifying hard dependencies or ordering requirements, you can 
#  use names of services (contents of their Provides: section)
#  or pseudo names starting with a $. The following ones are available
#  according to LSB (1.1):
#    $local_fs        all local file systems are mounted
#                (most services should need this!)
#    $remote_fs       all remote file systems are mounted
#                (note that /usr may be remote, so
#                many services should Require this!)
#    $syslog         system logging facility up
#    $network        low level networking (eth card, ...)
#    $named         hostname resolution available
#    $netdaemons       all network daemons are running
#  The $netdaemons pseudo service has been removed in LSB 1.2.
#  For now, we still offer it for backward compatibility.
#  These are new (LSB 1.2):
#    $time          the system time has been set correctly
#    $portmap        SunRPC portmapping service available
#  UnitedLinux extensions:
#    $ALL          indicates that a script should be inserted
#                at the end
# * The services specified in the stop tags 
#  (Required-Stop/Should-Stop)
#  specify which services need to be still running when this service
#  is shut down. Often the entries there are just copies or a subset 
#  from the respective start tag.
# * Should-Start/Stop are now part of LSB as of 2.0,
#  formerly SUSE/Unitedlinux used X-UnitedLinux-Should-Start/-Stop.
#  insserv does support both variants.
# * X-UnitedLinux-Default-Enabled: yes/no is used at installation time
#  (%fillup_and_insserv macro in %post of many RPMs) to specify whether
#  a startup script should default to be enabled after installation.
#  It's not used by insserv.
#
# Note on runlevels:
# 0 - halt/poweroff           6 - reboot
# 1 - single user            2 - multiuser without network exported
# 3 - multiuser w/ network (text mode) 5 - multiuser w/ network and X11 (xdm)
# 
# Note on script names:
# http://www.linuxbase.org/spec/refspecs/LSB_1.3.0/gLSB/gLSB/scrptnames.html
# A registry has been set up to manage the init script namespace.
# http://www.lanana.org/
# Please use the names already registered or register one or use a
# vendor prefix.

# First define a small helper function that converts the number of lines produced by ps
# shell command to a number of LSB status. Needed by the "status" parameter
function ConvertOut() {
    if (( $1 < 2 ))
    then
        CNVOUT=3
    else
        CNVOUT=0
    fi
    return $CNVOUT
}

# Check for missing binaries (stale symlinks should not happen)
# Note: Special treatment of stop for LSB conformance
# java executable must be installed...
JAVA_BIN=/usr/bin/java
test -x $JAVA_BIN || { echo "Cannot find java executable in $JAVA_BIN, or java is not installed..."; 
    if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
    else exit 5; fi; }
# Also, mongoDB must be installed. The extra step here is that there must be a valid link in
# /opt/UniFi/bin/mongod that points to the mongod executable
MONGOD_BIN=/opt/UniFi/bin/mongod
if [ ! \( -e $MONGOD_BIN \) ]
then
    echo "Cannot find mongod executable in $MONGOD_BIN, or mongoDB is not installed..."; 
    if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
    else exit 5; fi;
fi
# Last but not least, the java jar file should be present. No need to be executable, because
# it is executed via java -jar ...
UNIFID_BIN=/opt/UniFi/lib/ace.jar
test -e $UNIFID_BIN || { echo "Cannot find UniFi Controller executable in $UNIFID_BIN, or the controller software is not installed..."; 
    if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
    else exit 5; fi; }
# Source LSB init functions
# providing start_daemon, killproc, pidofproc, 
# log_success_msg, log_failure_msg and log_warning_msg.
# This is currently not used by UnitedLinux based distributions and
# not needed for init scripts for UnitedLinux only. If it is used,
# the functions from rc.status should not be sourced or used.
#. /lib/lsb/init-functions

# Shell functions sourced from /etc/rc.status:
#   rc_check     check and set local and overall rc status
#   rc_status    check and set local and overall rc status
#   rc_status -v   be verbose in local rc status and clear it afterwards
#   rc_status -v -r ditto and clear both the local and overall rc status
#   rc_status -s   display "skipped" and exit with status 3
#   rc_status -u   display "unused" and exit with status 3
#   rc_failed    set local and overall rc status to failed
#   rc_failed  set local and overall rc status to 
#   rc_reset     clear both the local and overall rc status
#   rc_exit     exit appropriate to overall rc status
#   rc_active    checks whether a service is activated by symlinks
. /etc/rc.status

# Reset status of this service
rc_reset

# Return values acc. to LSB for all commands but status:
# 0    - success
# 1    - generic or unspecified error
# 2    - invalid or excess argument(s)
# 3    - unimplemented feature (e.g. "reload")
# 4    - user had insufficient privileges
# 5    - program is not installed
# 6    - program is not configured
# 7    - program is not running
# 8--199 - reserved (8--99 LSB, 100--149 distrib, 150--199 appl)
# 
# Note that starting an already running service, stopping
# or restarting a not-running service as well as the restart
# with force-reload (in case signaling is not supported) are
# considered a success.

case "$1" in
  start)
    echo -n "Starting unifid "
    ## Start daemon with startproc(8). If this fails
    ## the return value is set appropriately by startproc.
    /sbin/startproc $JAVA_BIN -jar $UNIFID_BIN start

    # Remember status and be verbose
    rc_status -v
    ;;
  stop)
    echo -n "Shutting down unifid "
    ## Stop daemon with killproc(8) and if this fails
    ## killproc sets the return value according to LSB.

    #/sbin/killproc $FOO_BIN
    $JAVA_BIN -jar $UNIFID_BIN stop

    # Remember status and be verbose
    rc_status -v
    ;;
  try-restart|condrestart)
    ## Do a restart only if the service was active before.
    ## Note: try-restart is now part of LSB (as of 1.9).
    ## RH has a similar command named condrestart.
    if test "$1" = "condrestart"; then
        echo "${attn} Use try-restart ${done}(LSB)${attn} rather than condrestart ${warn}(RH)${norm}"
    fi
    $0 status
    if test $? = 0; then
        $0 restart
    else
        rc_reset    # Not running is not a failure.
    fi
    # Remember status and be quiet
    rc_status
    ;;
  restart)
    ## Stop the service and regardless of whether it was
    ## running or not, start it again.
    $0 stop
    $0 start

    # Remember status and be quiet
    rc_status
    ;;
  force-reload)
    ## Signal the daemon to reload its config. Most daemons
    ## do this on signal 1 (SIGHUP).
    ## If it does not support it, restart the service if it
    ## is running.

    echo -n "Reload service unifid "
    ## if it supports it:
    #/sbin/killproc -HUP $FOO_BIN
    #touch /var/run/FOO.pid
    #rc_status -v

    ## Otherwise:
    $0 try-restart
    rc_status
    ;;
  reload)
    ## Like force-reload, but if daemon does not support
    ## signaling, do nothing (!)

    # If it supports signaling:
    echo -n "Reload service unifid "
    #/sbin/killproc -HUP $FOO_BIN
    #touch /var/run/FOO.pid
    #rc_status -v

    ## Otherwise if it does not support reload:
    $0 try-restart
    rc_status
    #rc_failed 3
    #rc_status -v
    ;;
  status)
    echo -n "Checking for service unifid "
    ## Check status with checkproc(8), if process is running
    ## checkproc will return with exit status 0.

    # Return value is slightly different for the status command:
    # 0 - service up and running
    # 1 - service dead, but /var/run/ pid file exists
    # 2 - service dead, but /var/lock/ lock file exists
    # 3 - service not running (unused)
    # 4 - service status unknown :-(
    # 5--199 reserved (5--99 LSB, 100--149 distro, 150--199 appl.)

    # NOTE: checkproc returns LSB compliant status values.
    # /sbin/checkproc $FOO_BIN
    # NOTE: rc_status knows that we called this init script with
    # "status" option and adapts its messages accordingly.
    # The only way to test if the java program runs is to check it through ps:
    JAVA_COUNT=$(ps aux |grep $UNIFID_BIN | wc -l)
    # The ps aux shell command if used with the grep shell command, returns one line for grep
    # and another line for the real $UNIFID_BIN file. So the result of the executed command is
    # 1 if the server is stopped, 2 if the server is started. We need to convert these values
    # into valid LSB compliant ones, meaning 3 and 0 respectively. The easiest way to do this
    # is to use a function that returns the correct status
    ConvertOut $JAVA_COUNT
    rc_status -v
    ;;
  #probe)
    ## Optional: Probe for the necessity of a reload, print out the
    ## argument to this init script which is required for a reload.
    ## Note: probe is not (yet) part of LSB (as of 1.9)

    #test /etc/FOO/FOO.conf -nt /var/run/FOO.pid && echo reload
    #;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|status|try-restart|restart|force-reload|reload}"
    exit 1
    ;;
esac
rc_exit

Αυτό το script μπορείτε να το κάνετε copy/paste από εδώ και να το σώσετε μέσα στον κατάλογο του χρήστη με την ονομασία unifid. Οι ακόλουθες εντολές πρέπει να εκτελεστούν σε μια κονσόλα από τον υπερχρήστη για να δημιουργηθεί όλη η υποδομή του service:

You can copy/paste the script from here and save it with name unifid in the user's home directory (or werever you wish). The following commands must be executed in a console with superuser priviledges, for the service infrastructure to be created:

orion:/home/eliaschr # cp unifid /etc/init.d/
orion:/home/eliaschr # chmod 0755 /etc/init.d/unifid
orion:/home/eliaschr # ln -s /etc/init.d/unifid /sbin/rcunifid
orion:/home/eliaschr # ln -s /etc/init.d/unifid /usr/sbin/rcunifid

Τώρα θα τεστάρουμε το script και όσα έγιναν για τη χρήση του UniFi ως service. Για να γίνει αυτό θα πρέπει μέσα από το YaST να δούμε τα διαθέσιμα services και να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε και να κλείσουμε αυτό που μας ενδιαφέρει, το unifid. Αφού ανοίξουμε το YaST (αν δεν το έχουμε ακόμα ανοικτό) και δώσουμε το password του root θα πρέπει να κάνουμε τα ακόλουθα:

We can test this script and everything done to make UniFi run as service by using YaST. Through it we will see all the available services and we will try to start and stop the one we created, unifid. After running YaST (again, if it is not still running) and enter the root password we must do the following:

Ανοίγουμε το "System Services (Runlevel)" από την ομάδα επιλογών "System".

Select the "System Services (Runlevel)" from the "System" group.

Στο παράθυρο που ανοίγει θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να αναγνωρίσει το σύστημα όλα τα services που υπάρχουν και να τα ρωτήσει αν είναι ενεργοποιημένα ή όχι. Μετά από λίγο που θα ολοκληρωθεί η λίστα, μπορούμε να βρούμε το service που μόλις δημιουργήσαμε, με την ονομασία unifid.

In the window that opens we have to wait some seconds for the system to finish service scanning and find out wether they are running or not. In a while, the list will be complete and there we can search for the service we created with the name unifid.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι αν γυρίσουμε σε Expert Mode, με επιλογή του από το επάνω μέρος της οθόνης. Τότε το παράθυρο μετασχηματίζεται, δίνοντας ακόμα περισσότερες πληροφορίες κι επιλογές:

It becomes more interesting if we select the Expert Mode at the top of the window. The window changes, giving more information and options:

Μπορούμε να δοκιμάσουμε την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του service από το κουμπί "Start/Stop/Refresh". Μπορούμε να δούμε την κατάσταση του service αν από το πλήκτρο αυτό επιλέξουμε το "Refresh status...". Αρχικά είναι απενεργοποιημένο. Το αναδυόμενο παράθυρο μας ενημερώνει για αυτή την κατάσταση.

We can test the activation and deactivation by using the "Start/Stop/Refresh" button. We can also observe the status of the service if, from the same button, in its dropdown list we select "Refresh status..." option. In the beginning it is stopped. The pop-up window informs us for this.

Αν δοκιμάσουμε να ενεργοποιήσουμε το unifid από το πλήκτρο με την επιλογή "Start...". Θα ενημερωθούμε ανάλογα:

Lets try to activate unifid from the button in question, by choosing "Start...". We will be informed:

Φυσικά το αποτέλεσμα θα το δούμε και στη λίστα του κεντρικού παραθύρου. Μπορούμε να ξαναδοκιμάσουμε την κατάσταση που επιστρέφει το script όταν το service είναι ενεργοποιημένο, ξανά με την επιλογή "Refresh status...".

Of course, we will also notice the result in the list of the main window. We can try again to see what is the status that the script returns, now that the service is up and running, again using the "Refresh status..." option.

Ας το απενεργοποιήσουμε πάλι να δούμε την αντίδραση του συστήματος. Επιλέγουμε το "Stop...". Το παράθυρο που θα μας εμφανιστεί είναι το ακόλουθο:

OK. Now, lets deactivate the service again to see the system's reaction. Choose "Stop...". The following window must appear:

Φυσικά, κάθε φορά που κάνουμε start το service ο επεξεργαστής εργάζεται αρκετά για ένα χρονικό διάστημα. Όταν τελειώσει, ο server μας είναι ενεργοποιημένος.

Naturally, each time we start the service, the processor starts working hard for a small period of time. When it finishes then our server is up.

Τέλος, όταν ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία στο σύστημα από το κάτω δεξιά κουμπί "Set/Reset", θα δούμε ότι το service θα ενεργοποιηθεί στα runlevels 3 και 5, όπως ακριβώς τα ρυθμίσαμε στο script που γράψαμε.

Finaly, after we activate permanently the service using the "Set/Reset" button that lies at the bottom right of the window, we can see that the service is marked for starting at runlevels 3 and 5. This is described in the script we created earlier.

Όταν το ρυθμίσετε όπως θέλετε μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις πατώντας το πλήκτρο "ΟΚ".

After you choose the settings at your will, you can store them by pressing "ΟΚ".

Από τώρα και στο εξής δεν είναι ανάγκη να ανοίγετε την κονσόλα για να ξεκινάτε το UniFi Controller Software. Εκτός του ότι μπορείτε να το έχετε να ανοίγει με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να το ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε από το YaST.

From now on, there is no need to open a terminal and start UniFi Controller Software by hand. And besides having it starting automatically while your operating system boots, you can activate and deactivate it at will through YaST.

Όταν το unifid είναι ενεργοποιημένο τότε μπορείτε να κάνετε login σε αυτό από τον browser σας, στη διεύθυνση http://localhost:8080

When unifid is activated, you can login to it through your browser, at the address http://localhost:8080

Συμπεράσματα

Conclusions

Παρότι το πρόγραμμα της εταιρίας Ubiquity έχει γραφτεί σε java και στην αρχή υπήρχαν αμφοβολίες πως θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά ως service, τελικά με λίγο κόπο ακόμα κι αυτό μπόρεσε να λειτουργήσει. Τώρα το σύστημα του ασύρματου δικτύου, μπορεί να παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες ενός ξενοδοχείου, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα και σε ένα σύστημα small computer όπως π.χ. το Raspberry Pi, το Cubieboard, το Beagleboard ή ότι άλλο έχετε υπόψη σας :)

Even though Ubiquity's program is written in Java language and in the beginning there was doubt that it could work as a system service, finaly, with a small effort we managed to make it work. No the UniFi Wireless System can be used for covering the needs of a hotel, and it may even run in a small computer system as ie. a Raspberry Pi, Cubieboard, Beagleboard or anyother alike you have in your mind :)

Γενικά το UniFi είναι πολύ ενδιαφέρον και αν και ασχολήθηκα κάμποσο μαζί του ξέρω πολύ καλά πως έχει κρυφά σημεία που δεν τα έχω δει ακόμα!

In general, UniFi is very interesting and, even though I've used it a lot, I know well that there are so many "hidden" things that I haven't seen, yet!

Μια ακόμα επισήμανση που έχω να κάνω είναι πως όλη η διαδικασία ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν κι έγινε σε σύστημα openSUSE 12.2

One more note is that all the job is done a while ago and that all the described process is done in openSUSE 12.2

Ηλίας Χρυσοχέρης

Elias Chrysocheris