Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Ubiquity UniFi Controller Software στο Raspberry PiUbiquity UniFi Controller Software on Raspberry Pi

Εισαγωγή

Introduction

Βασικά η ιστορία συνεχίζεται από προηγούμενο άρθρο που βρίσκεται σε αυτό το blog. Για να υπάρξει μια σύνδεση με τα προηγούμενα, θα γίνει μια γενική περιγραφή του προβλήματος. Στη συνέχεια θα δούμε λίγα πράγματα για ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε (το Raspberry Pi) για τη λύση του προβλήματος και θα προχωρήσουμε στον τρόπο που ακολουθήθηκε για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

The story continues from an earlier post posted in the current blog. For clarity and connection to the previously mentioned information, there will be a general description of the problem. Then we will get to know the tool we use in this article (Raspberry Pi) for the solution of the problem and we will present the way we followed to reach our goal.

Επιγραμματικά ακολουθούν:

Briefly:

Το βασικό πρόβλημα

The Problem

Το βασικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει εδώ, είναι το στήσιμο ενός δικτύου ξενοδοχείου. Αυτό, με τη σειρά του, συνεπάγεται όλο το καλό πακέτο του ελέγχου σύνδεσης των πελατών, ποσού διακίνησης δεδομένων κ.λ.π. Αυτό το επιτυγχάνουν επαρκώς και με το παραπάνω τα Access Points της Ubiquity. Η χρήση ενός UniFi Outdoor Access Point λύνει όλα τα προβλήματα δικτύωσης. Το μόνο μειονέκτημα (και αυτό που μας απασχολεί στο παρόν άρθρο) είναι πως θα πρέπει να υπάρχει ένα μηχάνημα που να τρέχει το software της εταιρίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση του δικτύου. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας για PC, θόρυβος από τα ανεμιστηράκια του, απαραίτητη χρήση UPS που να αντέχει σε μεγάλες διακοπές ρεύματος, license του λειτουργικού του συστήματος αν πρόκειται για μηχάνημα που τρέχει Bugindows, συχνές επανεκκινήσεις λόγω των προβλημάρων του αναφερόμενου λειτουργικού κ.λ.π. Ειδικα τα δύο τελευταία προβλήματα (που είναι και τα πιο σημαντικά) λύθηκαν με την εγκατάσταση λειτουργικού Linux και συγκεκριμένα της διανομής openSUSE, όπως φαίνεται και σε άλλο άρθρο του ίδιου blog.

The basic part in question at this point is a network setup for a hotel. This means the whole packet of services for controlling client access, bandwidth limiting per client, data quota etc. For Ubiquity's Access Points this is only part of their capabilities. Usage of a UniFi Outdoor Access Point is the solution for all our networking problems. The only drawback (and what is covered in this article) is the necessity of a computer running the controller software for all the network monitoring and managing, 24 hours a day. And this, in turn, leads to much energy consumption from a PC, noise from its fans, the necessity of UPS usage that is able to keep the system up during long duration power failures, license for its operating system if it runs Bugindows, probably frequently reboots because of this (non) operating system and many more... Especially the two last problems we presented (which are the most important) were solved by installing a Linux distribution; more specifically openSUSE, as presented in a previous article in this blog.

Η λύση των υπολοίπων προβλημάτων διερευνήθηκε περισσότερο για να βρει ο γράφων δουλειά να κάνει (!!! Τι πρωτότυπο :)). Δεν είναι κάτι άλλο από το πασίγνωστο, πλέον στο χώρο των gadgetάκιδων, Raspberry Pi.

The research for solutions to the other problems started just for the author to kill some of his spear time (!!! How rare :)). The research led to, famous in the gadget lovers' cycles, Raspberry Pi.

Raspberry Pi ως server...

Raspberry Pi as a server...

Το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής, όπως ακριβώς κι ένα κινητό. Η διαφορά του είναι πως δεν έχει οθόνη. Τι διαθέτει αυτός ο υπολογιστής (βασικά χαρακτηριστικά):

Raspberry Pi is a small computer, just like a smartphone. Its difference is the lack of a screen. Part of its specifications are presented:

 • Επεξεργαστής: ARM στα 700MHz, με δυνατότητα Overclocking στο 1GHz
 • Processor: ARM running at 700MHz, with Overclocking capability up to 1GHz
 • Μνήμη: 256 MBytes η παλιά έκδοση (Α), 512 MBytes η έκδοση Β
 • Memory: 256 MBytes at the old version (Α), 512 MBytes at its newer version, Β
 • Ethernet: 10/100 Mbit
 • Video out: Δε μας ενδιαφέρει. Server θέλουμε να το κάνουμε, αλλά ως άχρηστη πληροφορία της ημέρας διαθέτει έξοδο HDMI και TVWe don't care. We want to use it as a server, but as useless information of the day it has HDMI and Composite Video outputs
 • USB: 2 πόρτεςports
 • Boot: από κάρτα μνήμηςfrom an SD Card
 • Τροφοδοσία: 5V με μικρή κατανάλωση ρεύματος (μέγιστη στα 700mA στην έκδοση Β)
 • Power: 5V having small power consumption (maximum 700mA on version Β)

Αυτά τα χαρακτηριστικά το κάνουν ιδανικό για χρήση ως server. Δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα να μπορέσει να τροφοδοτηθεί, αργότερα, από ένα σύστημα UPS που να παράγει τα 5V που χρειάζονται απ' ευθείας από τη μπαταρία του. Κατά συνέπεια μια διακοπή της ΔΕΗ για... πολλές ώρες δεν θα το ενοχλήσει :)

These specifications make this thing ideal for making a server. They also give it the ability to be, later, powered by a small UPS system that supplies 5V DC straight from a battery, without the need of inverters and 220V AC. So, a power failure because of the power company for... looong duration won't bother the system :)

Άλλο ένα καλό του εν λόγω gadget είναι πως πάρα πολλές διανομές Linux έχουν στηθεί για το Raspberry Pi· ακόμα και FreeBSD μπορούμε να βρούμε (αν και κανονικά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση!). Μιας και την τελευταία φορά που έστησα το σύστημα του UniFi Controller ήταν επάνω σε openSUSE, δοκίμασα την εν λόγω διανομή και στο Raspberry Pi. Τα αποτελέσματα ήταν θαυμάσια. Το μόνο περίεργο ήταν η εγκατάσταση της Java, αλλά δεν ήταν κάτι που να αξίζει αναφοράς.

Another plus of this gadget is that there are so many Linux distributions running on Raspberry Pi right now; you can even find FreeBSD (though this should not impress us!). Since my last time I set up UniFi Controller was in an openSUSE Linux, I also tried it in Raspberry Pi. The results were marvellous. The only weird thing was the Java installation, but nothing worth mentioning here.

Κάτι που με "έτρωγε" ήταν πως αν κάποιος πάρει ένα Raspberry Pi και θελήσει να ασχοληθεί με τη χρήση του σε δίκτυο, όπως και αυτό που ήταν το έναυσμα για αυτή την ιστορία, τότε αμφιβάλλω αν θα ασχοληθεί με το να βάλει openSUSE· σίγουρα θα ασχοληθεί με το "έτοιμο" Raspbian που είναι βασισμένο επάνω στη διανομή Debian. Οπότε, για να μπορέσω να συμβάλλω και σε αυτό τον τομέα θα έπρεπε να δοκιμάσω αυτή τη διανομή για τις "ταρζανιές".

Something that really made me worried was that if someone gets a Raspberry Pi and wants to use it like what described in this article then I doubt he/she will install openSUSE; I bet on the default Raspbian operating system that is based on Debian. So, for me to be a contributor at this part I should use this distribution for all the play.

Το Στήσιμο

The Setup

Το στήσιμο του συστήματος δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κατάλληλο image και να το γράψει σε μια κάρτα μνήμης SD, ή να χρησιμοποιήσει το BerryBoot. Η δεύτερη επιλογή απλά θα προσθέσει μερικά δευτερόλεπτα στο bootάρισμα του συστήματος, αλλά αν κάποιος θέλει να "παίξει" με το Raspberry τότε είναι μια καλή λύση.

The system's setup is not difficult at all. Anyone can download the correct OS image that suits his/her needs and write it in an SD Memory Card. Alternatively BerryBoot can be used. The latter will just add some seconds during boot up of the system, but if somebody wants to "play" with Raspberry then it is a marvellous choice.

Η κάρτα που χρησιμοποιήθηκε στο στήσιμό μας είναι μια 8GB SD Class 10. Δίνει αρκετό χώρο για "παιχνίδια", ενώ είναι αρκετά γρήγορη για ένα ικανοποιητικό χρόνο εκκίνησης. Εκεί εγκαταστάθηκε το Raspbian, ρυθμίστηκε για λίγο overclocking (800 MHz) και έγινε και expand το partition που περιέχει το λειτουργικό. Αυτά, επειδή δεν υπήρχε πληκτρολόγιο στο Raspberry, έγινε μέσω ssh, εκτελώντας από εκεί το raspi-config.

The memory card used here is a 8GB SD Class 10. It gives much space to play, while at the same time is very fast for a short boot time. There was Raspbian installed, configured for some overclocking (800 MHz) and the partition containing the operating system was expanded. Because of lack of a keyboard connected to Raspberry, all these were done through ssh, running raspi-config.

Σε γενικές γραμμές η εγκατάσταση του συστήματος δε νομίζω πως χρειάζεται παρουσίαση. Όλα υπάρχουν στο Internet και είναι αρκετά κατανοητά για κάποιον ο οποίος αποφασίζει να ασχοληθεί με το Raspberry. Έτσι, οι λεπτομέρειες της εγκατάστασης λειτουργικού και ενεργοποίησης του συστήματος, καθώς επίσης και της αναβάθμισης του λογισμικού δεν περιγράφονται.

In general, the system installation was smooth and it doesn't worth mentioning. Every tip and information on that lies in the Internet and are crystal clear for anybody who wishes to use Raspberry Pi. So, all these installation details as well as those for updating the operating system are not presented.

Η αρχική εγκατάσταση περιέχει ένα χρήστη με το όνομα pi, ο οποίος ανήκει στο group pi, έχει password το raspberry, ενώ το όνομα του συστήματος στο δίκτυο είναι raspberrypi. Φυσικά, σε όλα αυτά έγιναν αλλαγές, οπότε ο χρήστης του συστήματος ονομάστηκε elias (λέμε τώρα!), το αρχικό group του χρήστη έχει το ίδιο όνομα, ενώ το δικτυακό όνομα του συστήματος έγινε unificontroll και διάφορα άλλα μικροσεταρίσματα.

The default installation has a user named pi, who belongs to pi group, identified by raspberry as password and the network name of the system is raspberrypi. Of course, changes have been made to all of these settings, so the user name now becomes elias (well, for the clarity of this article!), the initial user's group has the same name and the network name becomes unificontroll. There were also some minor alterations on the setup not worth mentioning.

Προεργασία

Groundwork

1. Εγκατάσταση Java
1. Java Installation

Για να λειτουργήσει το UniFi Controller χρειάζεται τη βάση δεδομένων mongodb και τη γλώσσα Java να είναι εγκαταστημένα στο σύστημα. Για τη Java δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μιας και είναι έτοιμη σε πακέτο .deb για το Raspbian. Αρκεί ένα

For UniFi Controller to be able to operate, it needs mongodb database and Java programming language installed in the target system. Java is no problem since there is already a .deb package for Raspbian. Just execute:

elias@unificontrol:~ > sudo apt-get install openjdk-7-jdk
[sudo] password for elias:
.
.
.

2. Εγκατάσταση MongoDB
2. MongoDB Installation

Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως δεν υπάρχει πακέτο για MongoDB (τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν άρθρο). Κατά συνέπεια μπαίνουμε σε διαδικασίες compile κ.λ.π. Μετά από λίγο ψάξιμο βρέθηκε ένα πολύ καλό άρθρο για την εγκατάσταση της mongopi που είναι η μεταφορά της εν λόγω βάσης δεδομένων στο Raspberry. Το συγκεκριμένο άρθρο που βρέθηκε δίνει πληροφορίες για την εγκατάσταση ενός ολόκληρου συστήματος με πολλά Raspberries. Η περιγραφή που θα γίνει στο παρόν άρθρο είναι μόνο για την εγκατάσταση της MongoDB, ως το σημείο που χρειάζεται για να λειτουργήσει με το UniFi Controller.

Perhaps it is strange, but there is no package available for MongoDB (at least at the time of this writing). So, we have to proceed to other procedures like compiling etc. After some searching through the internet there was an article found for mongopi installation, which is the database in question patched for Raspberry. This article gives information for the whole process of a system with many Raspberries setup. The description in here, will be only for MongoDB installation, up to the necessary point to be functional and usable by UniFi Controller.

Ο κώδικας της mongopi είναι στο github. Για να γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να εγκατασταθούν πρώτα το git και κάτι ψιλά... Ξεκινάμε με την εγκατάσταση των απαραίτητων πακέτων γι' αυτή τη δουλειά:

mongopi code is available to download in github. For the total installation process to be complete, git and some other packages as well, must be installed... Lets start all these necessary installations:

elias@unificontrol:~ > sudo apt-get install git-core build-essential scons \
  libpcre++-dev xulrunner-dev libboost-dev \
  libboost-program-options-dev libboost-thread-dev \
  libboost-filesystem-dev
.
.
.

Στη συνέχεια κλωνοποιήσουμε το αποθετήριο με τα αρχεία της mongopi από το github:

OK. Now lets clone the mongopi repository from github:

elias@unificontrol:~ > git clone git://github.com/RickP/mongopi.git

Η συνέχεια θέλει υπομονή... Ώρα για compilation... Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του εργαλείου scons και μπορεί να πάρει αρκετές ώρες (περίπου 4):

What follows needs patience... Time to compile the code... This is done using a tool named scons and it may take some hours (well, about 4):

elias@unificontrol:~ > cd mongopi
elias@unificontrol:~/mongopi > scons

Μετά από... λίγη ημέρα :) το compilation θα έχει τελειώσει. Συνέχεια έχει η εγκατάσταση. Αυτή θα χρειαστεί μόνο... 3 ώρες!...

After some... day passes :) the compilation process will be over. Installation follows. This will take only about... 3 hours!...

elias@unificontrol:~/mongopi > sudo scons --prefix=/opt/mongo install

Αυτή η εντολή θα εγκαταστήσει τη mongopi στον κατάλογο /opt/mongo. Φυσικά η όλη διαδικασία έπιασε και υπερβολικό χώρο στην κάρτα μνήμης (περίπου 2GB) οπότε καλό είναι να σβήσετε τον κατάλογο που περιέχει τον πηγαίο κώδικα:

That command will install mongopi in /opt/mongo directory. Naturally, the whole compilation/installation process allocated a huge space in the memory card (something around 2GB) so it is very good thing to delete the directory that contains the source code:

elias@unificontrol:~/mongopi > cd ..
elias@unificontrol:~ > sudo rm -rf mongopi
elias@unificontrol:~ > 

Καλό είναι να μπει στο PATH του συστήματος ο κατάλογος με τα εκτελέσιμα της MongoDB για να είναι εύκολη η διαχείριση των βάσεών της. Αυτό γίνεται απλά με την προσθήκη του στο αρχείο .bashrc της ακόλουθης γραμμής:

It is also a nice idea to insert into the PATH system variable the directory that contains all the executables of MongoDB, for easy access during databases administration. Just insert the following line in .bashrc file:

export PATH=$PATH:/opt/mongo/bin

Σε αυτό το σημείο η εγκατάσταση της MongoDB έχει γίνει. Αν χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε και σε άλλες εφαρμογές, τότε πιθανό είναι να πρέπει να δημιουργήσετε και τον κατάλογο /data/db στο σύστημά σας. Αυτό στην περίπτωση του UniFi Controller δεν είναι απαραίτητο γιατί τη δικιά του βάση δεδομένων την κρατάει σε δικό του κατάλογο.

We reached the point that MongoDB is installed in the system. If you are going to also use it in other applications you possibly have to create /data/db directory, or mongo will complain. In the case of just using it only with UniFi Controller that step can be omitted, because it uses its own directory for the database contents.

Εγκατάσταση UniFi Controller

UniFi Controller Installation

Η εγκατάσταση του UniFi Controller δεν έχει κάποια δυσκολία. Σε γενικές γραμμές είναι ίδια με αυτή που έχει γίνει και σε προηγούμενο άρθρο σε άλλη έκδοση του λειτουργικού Linux

UniFi Controller installation is not difficult at all. It is about the same as described in a previous article in another Linux distribution.

Ξεκινάμε με το να δημιουργήσουμε ένα group με το όνομα unifid, όπου εκεί θα μπει και ο χρήστης που θα έχει τη δυνατότητα του custom portal για τους πελάτες του δικτύου. Μιας και ο μόνος χρήστης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύστημα είναι ο elias, αυτός είναι που θα προστεθεί και στο εν λόγω group.

Start from creating a user group named unifid, that will contain the user who will have the ability to create/alter the custom portal for the network clients. Since the only user existed in the system right now is elias, this user will be added into the group in question.

elias@unificontrol:~ > sudo addgroup unifid
Adding group `unifid' (GID 1003) ...
Done.
elias@unificontrol:~ > sudo adduser elias unifid
Adding user `elias' to group `unifid' ...
Adding user elias to group unifid
Done.

Για να δει το σύστημα την αλλαγή στα groups θα πρέπει να κάνουμε ένα logout και μετά ξανά login. Αυτό που φαίνεται στις ακόλουθες εντολές είναι η σύνδεση μέσω ssh από άλλον υπολογιστή:

For the system to read the new settings in you'll have to logout and relogin. What is presented in the following commands is a connection from another computer through ssh:

elias@unificontrol:~ > logout
Connection to 192.168.1.10 closed.
elias@otherpc:~> ssh 192.168.1.10
elias@192.168.1.10's password: 
Linux unificontrol 3.6.11+ #456 PREEMPT Mon May 20 17:42:15 BST 2013 armv6l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu May 30 11:43:24 2013 from 192.168.1.20
elias@unificontrol:~ > groups
elias adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev input unifid
elias@unificontrol:~ > 

Το επόμενο βήμα είναι να κατεβάσουμε το .zip αρχείο του προγράμματος. Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι δύο:

The next step is to download the desirable .zip file of the program. The available versions (at the time of this writing) are two:

Όποια από τις δύο εκδόσεις και αν ενδιαφερθείτε να εγκαταστήσετε, ο τρόπος είναι ακριβώς ο ίδιος. Απλώς κατεβάστε το αρχείο .zip και αποσυμπιέστε το. Επειδή θα πρέπει να αποδεχθείτε την άδεια χρήσης του προγράμματος, θα πρέπει να το κατεβάσετε με τη βοήθεια κάποιου browser στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να το μεταφέρετε με scp στο Raspberry. Στη συνέχεια το αποσυμπιέζετε:

Whichever of these you may choose to install, the way is exactly the same. Just download the desired .zip file and uncompress it. Because you'll have to accept the license agreement, you have to download it using your computer's browser and transfer the file to Raspberry Pi using scp. There you can uncompress it:

elias@otherpc:~ > scp ~/Downloads/UniFi.unix.zip 192.168.1.10:/home/elias/
elias@192.168.1.10's password:
UniFi.unix.zip  100%  28MB  1.2MB/s  00:23
elias@otherpc:~ > ssh 192.168.1.10
elias@192.168.1.10's password:
.
.
elias@unificontrol:~ > cd /opt/
elias@unificontrol:/opt > sudo unzip /home/elias/UniFi.unix.zip
Archive: UniFi.unix.zip
  creating: UniFi/
  creating: UniFi/bin/
  linking: UniFi/bin/mongod    -> /usr/bin/mongod 
.
.
.
elias@unificontrol:/opt >

Το πρόγραμμα έχει εγκατασταθεί στο Raspberry. Μένουν λίγες ακόμα λεπτές πινελιές για τη λειτουργία του. Καταρχήν το link που βρίσκεται μέσα στον κατάλογο UniFi/bin δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή, γιατί η εγκατάσταση της MongoDB έχει φροντίσει να υπάρχει το αρχείο /usr/bin/mongod που χρειάζεται το UniFi Controller. Αυτό που χρειαζεται να γίνει, είναι να δημιουργθεί ο κατάλογος data που θα φιλοξενεί όλες τις παραμέτρους για το δίκτυό μας. Ο κατάλογος αυτός θα περιέχει και το portal της εισόδου των πελατών του ξενοδοχείου στο δίκτυο, έτσι θα πρέπει να μπορεί ο χρήστης που ανήκει στο group unifid να αλλάζει τα δεδομένα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα με τα δικαιώματα. Επειδή θα πειράξουμε λίγο τη λίστα δικαιωμάτων, θα χρειαστεί να εγκατασταθεί και το πακέτο acl με την εντολή:

The program is now installed in Raspbian. There are some finishing touches for its correct operation. Begining with the link that lies in UniFi/bin directory, it does not need any change, since the MongoDB installation has placed the executable /usr/bin/mongod where UniFi Controller expects it. But what is necessary to be done is the creation of a directory named data. In there, all the parameters and information of the network will be stored. There will also be the entry portal of the hotel clients, so the user who belongs to unifid group must have the correct access rights for being able to alter those files without problems. We are going to change the access rights list a little bit, so we need to install acl package using the command:

elias@unificontrol:/opt > sudo apt-get install acl
...

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργθεί ο κατάλογος data και να του δοθούν τα κατάλληλα δικαιώματα:

The step that follows creates the data directory and gives the correct access rights to it:

elias@unificontrol:/opt > cd UniFi
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo mkdir data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo chgrp unifid data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo chmod 0774 data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo chmod g+s data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo setfacl -d -m u::rwX,g::rwX,o::r data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > ls -ld data
drwxrwsr--+ 7 root unifid 4096 May 29 13:13 data
elias@unificontrol:/opt/UniFi > getfacl data
# file: data
# owner: root
# group: unifid
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::r--
default:user::rwx
default:group::rwx
default:other::r--
elias@unificontrol:/opt/UniFi >

Πλέον είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε αν το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά. Μην ξεχνάμε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που τρέχει από τον root. Για να ξεκινήσει το UniFi Controller θα πρέπει να δώσουμε την εντολή:

Now we are ready to test if the program works as expected. Do not forget that the installations has been made in a way that only root can execute it. To start the UniFi Controller run the following command from the command line interface:

elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo /usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start &

Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα (αρκετά δευτερόλεπτα) πριν καταφέρουμε να μπούμε στο σύστημα. Για να δοκιμάσουμε το σύστημά μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον browser ενός υπολογιστή. Αν προσπαθήσουμε να μπούμε πριν το πρόγραμμα κάνει όλα τα απαραίτητα, τότε απλά θα έχουμε μήνυμα λάθους από τον browser. Αν όμως το σύστημα ετοιμαστεί τότε δίνοντας τη διεύθυνση του Raspberry με πόρτα την 8080, θα δούμε την εισαγωγική οθόνη του UniFi Controller. Η διεύθυνση που έχει αυτή τη στιγμή είναι η 192.168.1.10, οπότε η διεύθυνση που θα πληκτρολογήσουμε στον browser μας είναι η http://192.168.1.10:8080/. Η σελίδα θα κάνει redirection σε https, αλλά στην ίδια διεύθυνση και ο browser θα μας παραπονεθεί για το πιστοποιητικό της σελίδας. Όταν τελικά το αποδεχτούμε:

We will have to wait for a short time (several seconds) before trying to enter the system. To test it we will have to use the browser of another computer. If we try to enter before the program finishes all its intro tasks then we will simply receive an error message from our browser. But if the system is ready to accept connections, then by entering the IP address of the Raspberry Pi using port 8080, we will get the introduction screen of UniFi Controller. The address used during the righting of this article is 192.168.1.10, so this is the address we will type in our browser: http://192.168.1.10:8080/; the page will redirect to https protocol at the same IP address and our browser will complain about this page's certificate. When we finally accept it:

Για να σταματήσουμε το πρόγραμμα, αρκεί να τρέξουμε την εντολή:

To stop the program, we have to enter the following command:

elias@unificontrol:/opt/UniFi > sudo /usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar stop

Για την ώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε παραμετροποίηση του συστήματος. Μπορούμε να την αφήσουμε για αργότερα, όταν όλα θα είναι έτοιμα!

For now we will not continue to any network configuration. We can leave it for later on, when everything is in place!

Δημιουργία service script

Service Script Creation

Τώρα που το σύστημα λειτουργεί, θα πρέπει να το κάνουμε να ενεργοποιείται στα κατάλληλα runlevels του Raspbian.

Now we know that the system works, we must make it automatically activated at the appropriate Raspbian runlevels.

Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο για το openSUSE. Ο κατάλογος /etc/init.d/ περιέχει όλα τα scripts για τα services. Περιέχει κι ένα αρχείο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, το skeleton. Αυτό είναι ένα αρχείο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για να φτιάξουμε το δικό μας script, έτσι ώστε το UniFi Controller να μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί όπως ακριβώς και όλα τα υπόλοιπα services που διαθέτει το σύστημα. Το αρχείο που θα δημιουργήσουμε είναι το unifid. Μπορείτε να το δημιουργήσετε μόνοι σας από την αρχή, απλά αντιγράφοντας το ακόλουθο και σώζοντάς το μέσα στον εν λόγω κατάλογο:

The procedure is the same as the one described in the similar article for openSUSE. The /etc/init.d/ contains all the scripts for all the available services. It also contains a file that we need more, named skeleton. That is the file we will be based on to create our own service script, to make UniFi Controller activated and deactivated in the same way as the rest of the system's services. The file we will create is called unifid. You can create it by yourselves from the very beginning, by simply copying and pasting the following code and saving it in the directory in question:

#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     unifid
# Required-Start:  $local_fs $syslog $network
# Required-Stop:   $local_fs $syslog $network
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: unifid daemon providing Controller server for UniFi Access Points
# Description:    Start unifid to allow the UniFi Controller Software to be able to
#    control the UniFi Access Points of Ubiquity in the network. The softare runs in Java
#    and is installed in /opt/ directory.
### END INIT INFO

# Author: Elias Chrysocheris 
#

# Do NOT "set -e"

# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="UniFi Controller Service for assisting Ubiquity's UniFi Access Points"
JAVA_BIN=/usr/bin/java
NAME=unifid
MONGOD_BIN=/opt/UniFi/bin/mongod
DAEMON=/opt/UniFi/lib/ace.jar
DAEMON_ARGS="-jar $DAEMON"
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME

# Exit if Java package is not installed
[ -x "$JAVA_BIN" ] || { echo "Cannot find java executable in $JAVA_BIN, or java is not installed...";
  if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
  else exit 5; fi; }

# Also, mongoDB must be installed. The extra step here is that there must be a valid link in
# /opt/UniFi/bin/mongod that points to the mongod executable
if [ ! \( -e $MONGOD_BIN \) ]
then
  echo "Cannot find mongod executable in $MONGOD_BIN, or mongoDB is not installed...";
  if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
  else exit 5; fi;
fi

# Exit if the package is not installed
[ -e "$DAEMON" ] || { echo "Cannot find UniFi Controller executable in $DAEMON, or the controller software is not installed...";
  if [ "$1" = "stop" ]; then exit 0;
  else exit 5; fi; }

# Read configuration variable file if it is present
[ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME

# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh

# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
# and status_of_proc is working.
. /lib/lsb/init-functions

#
# Function that starts the daemon/service
#
do_start()
{
  # Return
  #  0 if daemon has been started
  #  1 if daemon was already running
  #  2 if daemon could not be started
  start-stop-daemon --test --start --quiet --exec $JAVA_BIN -- $DAEMON_ARGS start > /dev/null \
    || return 1
  start-stop-daemon --start --quiet --exec $JAVA_BIN -- $DAEMON_ARGS start &
  RETVAL="$?"
  [ $RETVAL > 0 ] && return 2
  # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
  # to handle requests from services started subsequently which depend
  # on this one. As a last resort, sleep for some time.
}

#
# Function that stops the daemon/service
#
do_stop()
{
  # Return
  #  0 if daemon has been stopped
  #  1 if daemon was already stopped
  #  2 if daemon could not be stopped
  #  other if a failure occurred
  start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --exec $JAVA_BIN -- $DAEMON_ARGS stop
  RETVAL="$?"
  [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
  # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
  # and if the daemon is only ever run from this initscript.
  # If the above conditions are not satisfied then add some other code
  # that waits for the process to drop all resources that could be
  # needed by services started subsequently. A last resort is to
  # sleep for some time.
  start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
  [ "$?" = 2 ] && return 2
  return "$RETVAL"
}

#
# Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
#
do_reload() {
  #
  # If the daemon can reload its configuration without
  # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
  # then implement that here.
  #
  start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
  return 0
}

case "$1" in
 start)
  [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
  do_start
  case "$?" in
    0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
    2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  esac
  ;;
 stop)
  [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
  do_stop
  case "$?" in
    0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
    2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  esac
  ;;
 status)
  status_of_proc "$JAVA_BIN -jar $DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
  ;;
 #reload|force-reload)
  #
  # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
  # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
  #
  #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
  #do_reload
  #log_end_msg $?
  #;;
 restart|force-reload)
  #
  # If the "reload" option is implemented then remove the
  # 'force-reload' alias
  #
  log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
  do_stop
  case "$?" in
   0|1)
    do_start
    case "$?" in
      0) log_end_msg 0 ;;
      1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
      *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
    esac
    ;;
   *)
    # Failed to stop
    log_end_msg 1
    ;;
  esac
  ;;
 *)
  #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
  echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
  exit 3
  ;;
esac

Το script θα πρέπει να είναι εκτελέσιμο, οπότε όταν δημιουργηθεί στο δίσκο θα πρέπει να του ενεργοποιηθούν και τα κατάλληλα δικαιώματα εκτέλεσης. Επίσης, η δημιουργία του γίνεται από τον χρήστη root, αλλοιώς το σύστημα θα αρνηθεί να το σώσει μέσα στον κατάλογο init.d. Τέλος θα πρέπει να γίνουν update τα links των καταλόγων rc?.d, έτσι ώστε το service να ξεκινάει ή να σταματάει αυτόματα, ανάλογα με το runlevel στο οποίο μεταπηδάει το Raspbian. Οι εντολές για τα δικαιώματα και την ενημέρωση των runlevels είναι οι ακόλουθες:

The script must be marked executable, so when it is created in the disc we must alter its access rights. Another tip is that it ust be created from the root user, or the system will deny its saving into init.d. Last, the links of all rc?.d directories must be updated, for the service to be started or stopped automatically, according to runlevel transitions of the operating system. The commands for altering the access rights and updating the runlevel links are:

elias@unificontrol:/opt/UniFi > cd /etc/init.d/
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo chmod 0755 unifid
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo update-rc.d unifid defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
elias@unificontrol:/etc/init.d > 

Μπορεί να γίνει να δοκιμή του script που μόλις ενεργοποιήθηκε δίνοντας τις ακόλουθες εντολές και κοιτάζοντας τις αποκρίσεις:

We can test the newlly created and activated script by executing the folowing commands and observe their response:

elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo /etc/init.d/unifid start
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo /etc/init.d/unifid status
[ ok ] unifid is running.
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo /etc/init.d/unifid stop
elias@unificontrol:/etc/init.d > sudo /etc/init.d/unifid status
[FAIL] unifid is not running ... failed!
elias@unificontrol:/etc/init.d > 

Αν όλα πήγαν καλά, τότε μετά από μια επανεκκίνηση αν εκτελέσουμε την εντολή ps aux | grep ace.jar θα πρέπει να δούμε τα ακόλουθα:

If everything went right, after a restart of Raspbian, using the command ps aux | grep ace.jar we must get something like:

elias@unificontrol:~ > ps aux | grep ace.jar
root   3189 54.0 5.2 370688 25212 ?    Sl  23:43  0:16 /usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start
elias   3241 0.0 0.1  3548  892 pts/0  S+  23:43  0:00 grep --color=auto ace.jar
elias@unificontrol:~ > 

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρώτη γραμμή που δείχνει πως ένα process τρέχει αυτή τη στιγμή στον επεξεργαστή κι έχει την εντολή ενεργοποίησης του service του UniFi Controller. Η συνέχεια είναι απλή. Ανοίγουμε και πάλι τον browser και δίνοντας την IP διεύθυνση του Raspberry με την πόρτα 8080, όπως κάναμε και πριν, ξεκινάμε την παραμετροποίηση του συστήματος των Access Points. Όταν όλα τελειώσουν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα σαν αυτή:

What we are interested in, is the first line showing there is an active process running in our processor, started by the same command we used to start the UniFi Controller. What follows is natural; We open a browser in our computer and by entering the Raspberry's IP address and port 8080, as we did before, we can start the configuration of our Access Points. When everything is done we must get a page like that:

Συμπεράσματα

Conclutions

Το Raspberry Pi, είναι ένα gadgetάκι που, μπορεί κάποιος να μη μείνει ικανοποιημένος αν προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει όπως ένα Desktop υπολογιστή. Όταν το χρησιμοποιήσετε απλά για internet κ.λ.π. θα διαπιστώσετε ότι μοιάζει πολύ με ένα υπολογιστή τεχνολογίας εποχής του KDE3. Ναι μεν μπορείς να κάνεις κάποια δουλειά, αλλά οι χρόνοι καθυστέρησης σε γυρίζουν λίγο πίσω... Από την άλλη, σαν ένας μικρός server έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Έχει ικανοποιητική ταχύτητα για τη διαχείριση ενός μικρού δικτύου. Μπορεί να αναλάβει "μικροδουλειές" όπως backup/file server, firewall ή ακόμα και για να τραβάει φωτογραφίες σαν σύστημα παρακολούθησης/ασφάλειας. Στη δική μας περίπτωση, αυτό που μας ενδιέφερε είναι να μπορέσει να λειτουργήσει ως διαχειριστής δικτύου ξενοδοχείου και αυτή τη δουλειά την κάνει αρκετά καλά.

Raspberry Pi is a small gadget that someone may not be satisfied if he/she uses it as a desktop computer. If you use it simply for internet browsing etc. you will find out it is very similar, in terms of processing power, to a computer that used KDE3. It is true you can do some work, but the execution times takes you a little bit back in time... In contrast, working as a small server has many advantages. Its speed is satisfactory for using in a small network. It can handle some simple tasks such as a backup/file server, a firewall or even taking photos as an area survailance/security system. In our case, what we were interested in was to be able to handle access control and portal serving in a hotel's network. And that is a job that can handle very well.

Μια ακόμα δυνατότητα είναι πως μπορεί πολύ εύκολα να τροφοδοτηθεί από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Λόγω την μικρής του κατανάλωσης μια τέτοια μπαταρία είναι ικανή να το κρατήσει σε λειτουργία για πραγματικά πολλές ώρες, σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ.

Another posibility is that it can be easily powered by a rechargable battery. Due to its low power consumption a battery like that can keep it functional even during long time power failures of the power company.

Όσο για την τιμή του, είναι ιδανική για αυτό που προσφέρει και αυτά που μπορεί να κάνει, ειδικά σαν "δικτυακό βοήθημα". Οι γενικές εντυπώσεις μας είναι άριστες!

And for its price, it is ideal for what it can offer and perform, aspecially as a "network assistant". Our general impression is more than surprising!

Ηλίας Χρυσοχέρης

Elias Chrysocheris

3 σχόλια:

 1. Καλημέρα, ευχαριστούμε για το tutorial είναι πολύ καλό, και ευχαριστούμε και για τον χρόνο που ξόδεψες για αυτό ....
  1 απορία , όλη η εγκατάσταση γίνεται κανονικά (εκτος από το sudo setfacl -d -m u::rwX,g::rwX,o::r data, "setfacl: data: Operation not supported" παρόλα αυτά κάνω ένα chmod 777 σε όλα τα αρχεία και τους φακέλλους κάτω από το data ) , κάνω start το πρόγραμμα , βλέπω ότι το port 8080 ανοίγει κανονικά αλλά όταν το ζητάω από browser περιμένω για πάντα ...
  καμιά ιδέα ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια χαρά. Συγγνώμη που άργησα να σου απαντήσω. Μόλις σήμερα είδα το ερώτημά σου :-|... Δοκίμασε και στα άλλα ports που δίνει το πρόγραμμα και με https. Αν σε αφήνει να περιμένεις αιώνια σημαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με την ιστοσελίδα που πάει να σου σερβίρει. Μπορείς να δεις τα logs του server σου. Το setfacl γιατί σου κάνει operation not supported;

   Διαγραφή